Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19358
Title: Особливості використання кейс-методу під час вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці»
Other Titles: Особенности использования кейс-метода при изучении дисциплины «Безпасность жизнедеятельности и охрана труда»
PECULIARITIES OF APPLICATION OF INNOVATIVE LEARNING TECHNOLOGIES DURING STUDYING THE DISCIPLINE “LIFE SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY”
Authors: Бужанська, Маріанна
Bibliographic description (Ukraine): Бужанська Маріанна Особливості використання кейс-методу під час вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 67–74.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: інноваційні технології навчання
кейс-метод
безпека життєдіяльності
охорона праці
життєві компетентності
инновационные технологии обучения
кейс-метод
безопасность жизнедеятельности
охрана труда
жизненные компетентности
innovative learning technologies
case method
life safety
labor protection
business game
life competencies
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто можливість застосування інноваційних технологій, зокрема кейс-методу, під час вивчення «Безпеки життєдіяльності та охорони праці» в навчальному процесі у Львівському торговельно-економічному університеті (ЛТЕУ). Представлено авторський досвід використання інноваційних технологій проблемно-ситуаційного аналізу. Запропоновано і впроваджено у навчальний процес та організацію наукової роботи здобувачів освіти кейс-технології при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці», що сприяє розвитку творчого потенціалу та є цікавим для учасників навчального процесу завдяки моделюванню реальних ситуацій. Студенти набувають досвід публічних виступів, оприлюднюють результати власних досліджень, отримують оцінку своєї роботи. Показано, що кейс-метод є ефективним засобом організації навчання, який дозволяє навчатися, поєднуючи теоретичні знання з реаліями життя, активізує пізнавальний інтерес до дисципліни, що вивчається, сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних і творчих навичок прийняття рішень. Отримані результати підтверджують необхідність цілеспрямованого науково-методичного впровадження кейс-методу в навчальний процес, який передбачає створення відповідних умов інноваційного пошуку та інноваційних трансформацій в освіті.
Рассмотрена возможность применения инновационных технологий, в частности кейс-метода, при изучении «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» в учебном процессе во Львовском торгово-экономическом университете. Представлен авторский опыт использования инновационных технологий проблемно-ситуационного анализа. Предложено и внедрено в учебный процесс и организацию научной работы соискателей кейс-технологии при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда», что способствует развитию творческого потенциала и интересен для будущих специалистов благодаря моделированию реальных ситуаций. Студенты получают опыт публичных выступлений, обнародуют результаты собственних исследований, получают оценку своей работы. Показано, что кейс-метод является эффективным средством организации обучения, который позволяет учится, сочетая теоретические знания с реалиями жизни, активизирует познавательный интерес к изучаемой дисциплине, способствует развитию исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия решений. Полученные результаты подтверждают необходимость целенаправленного научно-методического внедрения кейс-метода в учебный процесс, который предусматривает создание соответствующих условий инновационного поиска и инновационных трансформаций в образовании.
The possibility of applying innovative technologies, in particular the case method, during the study of “Life Safety and Health” in the educational process at the Lviv University of Trade and Economics is considered. The author's experience of using innovative technologies of problem analysis is presented. The method of case technologies has been proposed and implemented in the educational process and organization of scientific work of students learning the discipline “Life Safety and Health”, which promotes the development of creative potential and is interested for participants of the learning process via modeling real situations. Students forget the experience of public speaking, publish the results of their own research, receive performance appraisal. It is shown that the case method as an effective means of organizing educational process, allows to learn combined theoretical knowledge with the realization of life, activates cognitive interest in the studied discipline, promotes the development of research, communication and contributes to formation of creative decision-making skills. The obtained results confirm the need for purposeful scientific and methodological implementation of the case method in the educational process, which involves the creation of appropriate conditions for innovative search and innovative transformations in consciousness.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.8
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19358
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buzhanska.pdf147,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.