Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19362
Title: Особливості викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання
Other Titles: Особенности преподавания иностранных языков в условиях дистанционного обучения
PECULIARITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN TERMS OF DISTANCE LEARNING
Authors: Висотченко, Світлана
Малиновська, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Висотченко С., Малиновська І. Особливості викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 90–97.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: дистанційне навчання
електронне навчання
специфіка
іноземна мова
інтернет- ресурс
блог
Веб 2.0
дистанционное обучение
электронное обучение
специфика
иностранный язык
интернет-ресурс
блог
Веб 2.0
distance learning
electronic learning
specifics
foreign language
Internet resource
blog
Web 2.0
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Здійснено огляд ключових особливостей викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Встановлено, що в основі сучасних парадигм освіти лежать науково-теоретичні поняття, які відображають основні риси дійсності. До них належать особистісно зорієнтоване навчання, індивідуалізація і диференціація навчальної діяльності, формування мотивації навчання, саморозвиток студентів та ін. Ці концептуальні ідеї освіти успішно реалізуються в сучасному інформаційно- освітньому середовищі, що забезпечує організацію навчального процесу за допомогою інформаційно- комунікаційних технологій як очно, так і дистанційно. Сучасні парадигми навчання іноземних мов відображають основні риси існуючої системи освіти. Розглянуто дистанційне навчання як один з актуальних напрямків модернізації освіти, а також особливості викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Вказано, що процес впровадження дистанційного навчання в систему освіти в різних країнах має свої особливості. Специфіка предмета «Іноземна мова» передусім пов’язана з тим, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи науки, а способи діяльності – навчання різним видам мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню та письму. Вона співвідноситься зі специфікою дистанційного навчання, основними особливостями якого є мережева (віддалена) взаємодія всіх учасників навчального процесу і порівняно більший обсяг самостійної роботи, що проводиться в режимі «Just in time», інтерактивність, відбір і структурування навчального матеріалу (автентичні тексти), педагогічні технології та ін. Підсумовано, що дистанційне навчання є мотивуючим фактором у вивченні іноземних мов, сприяє досягненню особистісних, метапредметних, предметних результатів навчання, а в кінцевому рахунку – мети навчання іноземних мов: формування іншомовної комунікативної компетентності.
Отмечено, что в основе современных парадигм образования лежат научнотеоретические понятия, отражающие основные черты действительности. К ним относятся личностно- ориентированное обучение, индивидуализация и дифференциация учебной деятельности, формирование мотивации учения, саморазвитие обучаемых и др. Данные концептуальные идеи образования успешно реализуются в современной информационно-образовательной среде, обеспечивающей организацию учебного процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий как очно, так и дистанционно. Современые парадигмы обучения иностранным языкам отражают основные черты современной системы образования. Дистанционное обучение рассмотрено как одно из актуальных направлений модернизации образования, а также особенности дистанционного обучения иностранным языкам. Указано что специфика предмета «Иностранный язык» соотносится со спецификой дистанционного обучения, основными особенностями которого являются сетевое (удалённое) взаимодействие всех участников учебного процесса и сравнительно больший объём самостоятельной работы, проводимой в режиме «Just in time», интерактивность, отбор и структурирование учебного материала (аутентичные тексты), педагогические технологии и др. Дистанционное обучение является мотивирующим фактором в изучении иностранных языков, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов обучения и, в конечном счёте, достижению цели обучения иностранным языкам: формированию иноязычной коммуникативной компетентности.
The article reviews the key peculiarities of teaching foreign languages in the conditions of distance learning. It has been established that the basis of modern paradigms of education consists in scientific and theoretical concepts reflecting the main features of reality. These include personality-oriented learning, individualization and differentiation of educational activity, the formation of motivation to learn, selfdevelopment of students and etc. The given conceptual ideas of education are successfully implemented in modern information and educational environment. This provides the organization of the educational process due to information and communication technologies both in person and remotely. Modern paradigms of teaching foreign languages reflect the main features of the modern educational system. The article has considered distance learning as one of the actual areas of modernizing education, as well as the peculiarities of teaching foreign languages in terms of distance learning. It has been summarized that the process of introducing distance learning into the educational system in different countries has its own peculiarities. The specificity of the subject “Foreign language” is correlated with the specifics of distance learning, the main peculiarities of which are network (remote) interaction of all participants of the learning process and a relatively bigger scope of individual work conducted in the form of “Just in time”, interactivity, selection and structuring of educational materials (authentic texts), pedagogical technologies, etc. It has been concluded that distance learning is a motivating factor in learning foreign languages. It contributes to the achievement of personal, metadisciplinary, subject learning outcomes and, ultimately, achieving the aim of learning foreign languages, that is forming foreign language communicative competence.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.11
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19362
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vysotchenko_Malynovska.pdf453,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.