Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19368
Title: Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів
Other Titles: Влияние метакогнитивных стратегий на совершенствования англоязычного чтения и академическую успеваемость магистрантов
THE IMPACT OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES ON MASTER STUDENTS’ EFL READING PROFICIENCY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
Authors: Левчик, Ірина Юріївна
Мазур, Оксана Іванівна
Закордонець, Наталія Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Левчик І. Ю., Мазур О. І., Закордонець Н. І. Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 98–109.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: стратегії читання
метакогнітивні стратегії читання
академічний текст
читацька майстерність
читання й розуміння академічних текстів
метакогнітивна обізнаність
стратегии чтения
метакогнитивные стратегии чтения
академический текст,
мастерство чтения
чтение и понимание академических текстов
метакогнитивная осведомленность
metacognitive strategies
reading comprehension
academic achievement
academic discourse
reading proficiency
academic text comprehension
metacognition
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто вплив і переваги використання метакогнітивних стратегій для вдосконалення читацької майстерності магістрантів немовних факультетів у процесі вивчення курсу англійської мови для академічних цілей. Уточнено поняття «стратегії читання» і «метакогнітивні стратегії читання». Визначено основні структурні компоненти, розглянуто функції метакогнітивних стратегій, їх роль у роботі з академічними текстами. Визначено найбільш ефективні метакогнітивні стратегії, які застосовують магістранти з високою академічною успішністю. Представлено теоретичні підходи до метакогнітивних стратегій читання, їхні функцій і ролі в розумінні академічних текстів. Досліджено метакогнітивні стратегії читання англомовних академічних текстів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (далі – ТНПУ). Ці матеріали зібрані за допомогою інтерв’ю у фокус-групах за адаптованою шкалою опитувальника АМОЧС (Анкета з метакогнітивної обізнаності в читацьких стратегіях). Дослідження має описовий характер; воно здійснено з метою збору інформації на початковому етапі експерименту щодо використання магістрантами стратегій метакогнітивного читання в їх університетському курсі академічної англійської мови. Аналіз даних проводився за допомогою візуалізації зображень тексту, вибору основних ідей / головних речень, сканування тексту, узагальнення інформації, питань для самоперевірки, пов’язування нової інформації з раніше вивченою. Теоретично дослідження сприяло поглибленому вивченню теми, продемонструвавши багатообіцяючі результати про вплив застосування метакогнітивних стратегій читання на майстерність англомовного читання студентів магістратури ТНПУ. Вказано, що практичне значення передбачає включення навчальних програм на основі курсів розуміння прочитаного для студентів, які вивчають англійську мову, як додаткових до основних або факультативних курсів на основі практичних посібників для викладачів щодо використання метакогнітивних стратегій у читанні іноземною мовою, а також розробку тренінгів чи семінарів.
Рассмотрены влияние и преимущества использования метакогнитивных стратегий для совершенствования мастерства чтения магистрантов неязыковых факультетов в учебном курсе академического английского языка. Уточнены понятия «стратегии чтения» и «метакогнитивные стратегии чтения». Определены основные структурные компоненты, рассмотрены функции метакогнитивных стратегий, их роль в работе с академическими текстами. Выделены эффективные метакогнитивные стратегии, применяемые магистрантами с высокой академической успеваемостью. Представлены теоретические подходы к пониманию метакогнитивных стратегий чтения, их функций и роли в понимании академических текстов. Проведено исследование метакогнитивных стратегий чтения англоязычных академических текстов в Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка (далее – ТНПУ). Данные материалы собраны с помощью интервью в фокус-группах по адаптированной шкале опросника АМОСЧ (Анкета по метакогнитивной осведомленности в стратегиях чтения). Данное исследование имеет описательный характер; оно было совершено с целью сбора информации на начальном этапе эксперимента по использованию магистрантами метакогнитивных стратегий чтения в их университетском курсе академического английского языка. Анализ данных проводился с помощью визуализации изображений текста, выбора основных идей/ главных предложений, сканирования текста, обобщения информации, вопросов для самопроверки, связывания новой информации с ранее изученной. Теоретически исследование способствовало углубленному изучению темы, продемонстрировав многообещающие результаты о влиянии применения метакогнитивных стратегий чтения на мастерство англоязычного чтения студентов магистратуры ТНПУ. Отмечено, что практическое значение предусматривает включение в учебные программы дополнительных курсов по совершенствованию чтения для студентов, изучающих английский язык, и разработку практических пособий, серии тренингов для преподавателей по использованию метакогнитивных стратегий в чтении на иностранном языке.
The paper deals with direct influence on reading proficiency and other advantages of application of metacognitive strategies by master students in order to improve ESL when learning Academic English course. There have been given definitions of the terms “reading strategy”, “metacognitive reading strategy”. The main structural components and functions of metacognitive strategies have been described, their role and priority of application by master students in academic texts processing have been estimated and discussed. Highly effective metacognitive reading strategies have been selected and correlated to academic performance level of readers. The main theoretical approaches regarding metacognition in reading have been overviewed and analyzed. The study has been conducted in Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Data was collected by means of focus groups interview and selected scales of the MARSI (Metacognitive Awareness Reading Strategy Inventory) questionnaire. The highlighted research is of a descriptive character; it has been completed with the aim of collecting the information at the initial stage of the experiment on postgraduates’ usage of metacognitive reading strategies in their university course of Academic English. Data analysis was carried out with help of visualization of images of the text, main ideas/top sentences selection, scanning the text, summarizing information, self-questioning, connecting new information with the previously learnt one. Theoretically the study contributed by giving promising results about the impact of application of metacognitive reading strategies on reading proficiency of master students at Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. The practical implication presupposes incorporation of syllabus based reading comprehension courses for EFL master students as supplementary to the core courses or optional ones, based on practical teacher manuals on using metacognitive strategies in teaching reading comprehension; seminars for ESL teachers.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.12
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19368
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levchyk_Mazur_Zakordonets.pdf194,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.