Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19448
Title: Педагогічні віхи життя й діяльності Мирона Кордуби у контексті епохи
Other Titles: Педагогические вехи жизнедеятельности Мирона Кордубы в контексте эпохи
PEDAGOGICAL MILESTONES OF MYRON KORDUBA’S LIFE AND ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE EPOCH
Authors: Федорів, Ірина Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Федорів І. О. Педагогічні віхи життя й діяльності Мирона Кордуби у контексті епохи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 178–192
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: Мирон Кордуба
педагогічна діяльність
основні віхи
освітньо-культурні процеси
навчальні підручники
курси лекцій
гімназія
університет
Мирон Кордуба
педагогическая деятельность
основные вехи
образовательно- культурные процессы
учебники
курсы лекций
гимназия
университет
Myron Korduba
pedagogical activity
main milestones
educational and cultural processes
textbooks
lecture courses
gymnasium
university
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Здійснено комплексний аналіз основних періодів педагогічної діяльності видатного українського вченого-історика, географа, бібліографа й громадсько-політичного діяча Мирона Кордуби (1876–1947) у контексті освітньо-культурних процесів, що відбувались на українських землях у першій половині ХХ ст. Окреслено головні здобутки вченого і педагога у написанні й виданні навчальних підручників та курсів лекцій, зокрема, «Картини із Всесвітньої історії для народних і виділових шкіл», «Методологія історії», «Історія західних слов’ян в добі Перемислидів і П’ястів», «Історія Галицько-Волинського князівства», «Лекції з історії України, прочитані у Варшавському університеті» та ін. Проаналізовано особливості педагогічної діяльності М. Кордуби відповідно до основних віх його життя. Як педагог й організатор навчально-освітньої діяльності учений працював у середніх та вищих школах Австро-Угорщини, Другої Речі Посполитої та УРСР, зокрема, у другій державній гімназії у Чернівцях, Українському таємному університеті, Варшавському університеті, українській гімназії у м. Холмі, другій та першій українських гімназіях у Львові, а також Львівському університеті, де очолював кафедру південних і західних слов’ян. З’ясовано внесок М. Кордуби у викладання історичних дисциплін, популяризацію україномовної освіти серед населення Буковини й Галичини. Висвітлено його методологію навчання, котра базувалась на міжпредметних зв’язках та роботі з джерелами. Доведено, що М. Кордуба здійснив вагомий внесок у розвиток новітнього українського шкільництва, окреслено його роль як організатора вищої школи та у культурно-освітніх процесах Буковини та Галичини першої половини ХХ ст.
Осуществлен комплексный анализ основных периодов педагогической деятельности выдающегося украинского ученого-историка, географа, библиографа и общественно-политического деятеля Мирона Кордубы (1876–1947) в контексте образовательно-культурных процессов, которые происходили на украинских землях в первой половине ХХ в. Определены главные достижения ученого и педагога в написании и издании учебников и курсов лекций, в частности, «Картины из Всемирной истории для народных и городских школ», «Методология истории», «История западных славян в период Перемислидов и Пястов», «История Галицко-Волынского княжества», «Лекции по истории Украины, прочитанные в Варшавском университете» и др. Проанализированы особенности педагогической деятельности М. Кордубы в соответствии с основными вехами его жизни. Как педагог и организатор учебно-образовательной деятельности ученый работал в средних и высших школах Австро-Венгрии, Второй Речи Посполитой и УССР, в частности, во второй государственной гимназии в Черновцах, Украинском тайном университете, Варшавском университете, Украинской гимназии в г. Холме, второй и первой украинских гимназиях во Львове, а также Львовском университете, где возглавлял кафедру южных и западных славян. Выяснено вклад М. Кордубы в преподавании исторических дисциплин, популяризацию украиноязычного образования среди населения Буковины и Галиции. Освещена его методология обучения, которая основана на межпредметных связях и работе с источниками. Доказано, что М. Кордуба совершил весомый вклад в развитие новейшего украинского образования, определена его роль как организатора высшей школы и в культурно-образовательных процессах Буковины и Галиции первой половины ХХ в.
The presented research provides a comprehensive analysis of the main periods of pedagogical activity of Myron Korduba (1876–1947), the prominent Ukrainian scientist in the fields of History, Geography and Bibliography, as well as a public and political figure in the context of educational and cultural processes that took place in Ukraine in the first half of the twentieth century. The main achievements of the scientist and educator include writing and publishing textbooks and lecture courses, in particular, “Paintings from World History for Folk and Special Schools”, “Methodology of History”, “History of the Western Slavs in the Age of Peremyslid and Piast”, “History of the Galicia-Volyn Principality”, “Lectures on the History of Ukraine, given at the University of Warsaw” and others. The peculiarities of M. Korduba’s pedagogical activity in accordance with the main milestones of his life have been analyzed. As a teacher and organizer of educational activities, the scientist worked in secondary and higher schools of Austria-Hungary, the Second Commonwealth and the USSR, in particular, in the second state gymnasium in Chernivtsi, Ukrainian Secret University, Warsaw University, Ukrainian gymnasium in Kholm, the second and the first Ukrainian gymnasiums in Lviv, and in Lviv University, where he had been the Head of the Department of the Southern and Western Slavs. The contribution of M. Korduba to the teaching of historical disciplines and popularization of Ukrainian-language education among the population of Bukovina and Galicia, as well as his teaching methodology, which was based on interdisciplinary links and source processing, has been clarified. It has been proved that M. Korduba had done a significant contribution to the development of modern Ukrainian schooling; and his role in the cultural and educational processes of Bukovina and Galicia in the first half of the twentieth century, especially that of an organizer of higher education in those regions has been outlined.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.21
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19448
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_Fedoriv.pdf374,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.