Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19452
Title: Особливості становлення жіночих освітніх закладів у Галичині на прикладі Бережанської учительської семінарії
Other Titles: Особенности становления женских образовательных учреждений в Галиции на примере Бережанской учительской семинарии
PECULIARITIES OF WOMEN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS ESTABLISHMENT IN GALICIA ON THE EXAMPLE OF BEREZHANY TEACHER'S SEMINARY
Authors: Вербицька, Поліна
Bibliographic description (Ukraine): Вербицька П. Особливості становлення жіночих освітніх закладів у Галичині на прикладі Бережанської учительської семінарії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 192–198
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: жіноча вчительська семінарія
м. Бережани
підготовка вчителів
шкільне законодавство
женская учительская семинария
г. Бережаны
подготовка учителей
школьное законодательство
women's teachers' seminary
town Berezhany
teacher training
school legislation
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: На основі архівних джерел і наукових публікацій виокремлено коло питань, пов’язаних з історією становлення жіночих освітніх закладів у Галичині на зламі ХIХ–ХХ ст. Висвітлення особливостей становлення та розвитку жіночих семінарій з підготовки вчителів на українських землях у складі Австро-Угорської імперії і Другої Речі Посполитої розглянуто на прикладі державної жіночої учительської семінарії в Бережанах. З’ясовано, що запровадження нових навчальних закладів – чоловічих і жіночих вчительських семінарій відбувалося на основі шкільного закону 1869 р. Австро-Угорщини, що запроваджував суттєві зміни у процес підготовки вчителів. Встановлено, що жіночі заклади освіти створювалися в імперії для забезпечення народних (початкових) шкіл учителями та мали на меті професійну самореалізацію жінок. З’ясовано, що жіноча учительська семінарія в Бережанах відкрилася у 1910/1911 н. р. Проаналізовано документи із Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, зокрема матеріали фонду 179 «Кураторія Львівського шкільного округу», справи 1111 «Справа про передачу приміщення в замку Сенявських у м. Бережани місцевою міською громадою для заснованої жіночої семінарії». На підставі розгляду документів справи про передачу приміщення замку Сенявських у Бережанах для жіночої семінарії розкрито зміст офіційної переписки органів державної і місцевої влади стосовно розміщення і фінансування жіночої вчительської семінарії впродовж 1913–1926 рр. З’ясовано, що історичний досвід становлення і розвитку жіночої освіти в Галичині на прикладі Бережанської учительської семінарії є важливим надбанням української науки і освіти.
На основе архивных источников и научных публикаций выделен круг вопросов, связанных с историей становления женских учебных заведений в Галиции на рубеже ХIХ–ХХ вв. Освещение особенностей становления и развития женских семинарий по подготовке учителей на украинских землях в составе Австро-Венгерской империи и Второй Речи Посполитой рассмотрен на примере государственной женской учительской семинарии в г. Бережаны. Установлено, что введение новых учебных заведений – мужских и женских учительских семинарий происходило на основе школьного закона 1869 г. Австро-Венгрии, что вводил существенные изменения в процесс подготовки учителей. Установлено, что женские учебные заведения создавались в империи для обеспечения народных (начальных) школ учителями и имели целью профессиональную самореализацию женщин. Выяснено, что женская учительская семинария в Бережанах открылась в 1910/1911 уч г. Проанализированы документы из Центрального государственного исторического архива Украины в г. Львове, в частности материалы фонда 179 «Куратория Львовского школьного округа», дела 1111 «Дело о передаче помещения в замке Сенявских в Бережанах местной городской общиной для основанной женской семинарии». На основании рассмотрения документов дела о передаче помещения замка Сенявских в Бережанах для женской семинарии раскрыто содержание официальной переписки органов государственной и местной власти относительно размещения и финансирования женской учительской семинарии города в течение 1913 – 1926 гг. Выяснено, что исторический опыт становления и развития женского образования в Галиции на примере Бережанской учительской семинарии является важным достоянием украинской науки и образования.
The study, based on archival sources and scientific publications, identifies a number of issues related to the history of the formation of women's educational institutions in Galicia in the early twentieth century. Coverage of the peculiarities of the formation and development of women's seminaries for teacher training in Ukraine as a part of the Austro-Hungarian Empire and the Second Polish-Lithuanian Commonwealth is considered on the example of the State Women's Teachers' Seminary in Berezhany. It has been found that the introduction of new educational institutions – men's and women's teachers' seminaries had been based on the Austrian state school law of 1869, which introduced significant changes in the process of teacher training. From the results of the article it has been identified that women's educational institutions had been created in the Austro-Hungarian Empire to provide public (primary) schools with teachers and aimed at professional selfrealization of women. The research focuses on the women's teacher's seminary in Berezhany which was opened in 1910/1911. The article analyzes archival documents from the collection of the Central State Historical Archive of Ukraine in L’viv, in particular the materials of the fund № 179 "Curator of the L’viv School District", case 1111 "Case of transfer of premises in Senyavsky Castle in Berezhany by the local city community for a women's seminary". Based on the documents of the case on the transfer of the Senyavsky Castle in Berezhany by the local city community for the women's seminary, the content of the official correspondence of state and local authorities regarding the location and financing of the women's teacher's seminary in Berezhany during 1913- 1926 has been revealed. It has been found that before the war, the magistrate of Berezhany had handed over a house and 1 ½ of morgue - land in the center to the needs of the seminary, but the construction of the seminary building had not been started due to the war. On March 5, 1915, the Ministry of Religion and Education in Vienna granted the Berezhany community an annual subvention of 6,000 kroons as donations to a house on a needs of a teachers' seminary. The war made it impossible to further pay that subvention in the school years from 1914/1915 to 1918/1919. Therefore, the school regional council, expressing a request to the magistrate of Berezhany, appealed to the Ministry of the Second Polish-Lithuanian Commonwealth to support the commitment of the Ministry of Finance regarding the annual subvention payment for 1919 and 1920. The Polish government refused any legal obligations to the Berezhany community to pay debts. subventions for the years 1914-1919 instead of the Austrian government. In the case of the seminary in Berezhany, the curator of the Lviv school district, in a letter dated January 4, 1923, proposed to accept the gift of the castle in Berezhany proposed by Mr. Yakub Potocki for the use of the teacher's seminary, which was rejected by the Ministry of Education of the Second Polish-Lithuanian Commonwealth, based on a careful analysis of the condition of the monument. As a result of an agreement with the Ministry of Finance, the Ministry of Religion and Education decided to distribute the community of Berezhany the amount of 20,000 Polish marks for the needs of the teachers' seminary. The article reveals that the historical experience of the formation and development of women’s education in Galicia on the example of the Berezhany Teachers’ Seminary as an important asset of Ukrainian science and education.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.22
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19452
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_Verbytska.pdf310,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.