Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19613
Title:  Аналіз можливостей і особливостей використання е-підручників в умовах зміни формату навчання
Other Titles: Analysis of the possibilities and features of the use of e-textbooks in terms of changing the format of education
Authors: Радченко, Ольга Яківна
Вихор, Світлана Теодозіївна
Bibliographic description (Ukraine): Радченко О. Я., Вихор С. Т. Аналіз можливостей і особливостей використання е-підручників в умовах зміни формату навчання // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній : збірник наукових праць. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 75.  С. 79–85.
Issue Date: 2021
Publisher: КПУ
Keywords: е-підручник
електронні освітні ресурси
заклад загальної середньої освіти
традиційне навчання
дистанційне навчання
e-textbook
electronic educational resources
general secondary education institution
traditional education
distance learning
Abstract: Статтю присвячено проблемі вивчення можливостей і особливостей використання е-підручників у закладі загальної середньої освіти в умовах переходу на дистанційне та змішане навчання. Звернено увагу, що дистанційне і змішане навчання в умовах карантину – єдина можливість отримання якіс- ної освіти. А отже, актуалізується питання використання е-підручників як складової частини елек- тронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що необхідні для забезпе- чення дистанційного навчання. Розкрито сутність понять «дистанційне навчання», «е-підручник». Представлено функції е-підручника і обґрунтовано їх поділ на дві групи: традиційні, що характерні і для паперових підручників та специфічні, що відображають особливості електронних засобів навчання. Охарактеризовано основні формати електронних підручників, які забезпечують реалізацію його основних функцій. Емпірично (відкрите онлайн анкетування через GooglФорму) здійснено порівняння особливостей використання е-підручника в умовах традиційного та дистанційного навчання. Досвід використання е-підручників висвітлено на основі результатів опитування, у якому взяло участь 442 педагоги з Тернополя і Тернопільської області з різним стажем роботи. Дослідження показало, що в умовах дистанційного та змішаного навчання збільшилася частка вчителів, які систематично почали використовувати е-підручники, та зріс відсоток педагогів, які готові до використання е-під- ручників, але потребують допомоги в організації роботи з ними. На основі теоретичного аналізу та результатів емпіричного дослідження визначено особливості е-підручників, які б дозволили бути йому ефективним засобом навчання у різних форматах здобуття освіти: забезпечення якісного зво- ротного зв’язку з тим, хто навчається; новий принцип побудови навчального матеріалу, основними рисами якого є інтегрованість і адаптивність; використання засобів мультимедіа (анімація, аудіо, відео, графіка); здійснення діяльнісного характеру навчання. Визначено напрями подальшого дослі- дження: дидактичні умови використання е-підручників у школі та підготовка вчителів у закладах вищої освіти до використання нових технологій у різних форматах навчання.
The article is devoted to the problem of studying the possibilities and features of using e-textbooks in general secondary education institution in the context of the transition to distance and blended learning. It is noted that distance and blended learning in quarantine is the only way to get a high–quality education. Thus, the issue of using e-textbooks as a component of electronic educational resources for academic subjects (integrated courses), which are necessary to ensure distance learning, is relevant. The essence of the concepts of distance learning and e-textbook is revealed. The functions of the e-textbook are presented and their division into two groups is substantiated: traditional, which are characteristic of paper textbooks, and specific, reflecting the features of e-learning tools. The main formats of electronic textbooks that ensure the implementation of their main functions are described. Empirically (open online questionnaire through GoogleForm) a comparison of the features of the use of e-textbook in the context of traditional and distance learning is made. The experience of using e-textbooks is highlighted based on the results of a survey of 442 teachers from Ternopil and Ternopil region with different work experience. The study showed that in the context of distance and blended learning, the share of teachers who have systematically started using etextbooks has increased and the percentage of teachers who are ready to use etextbooks but need help in organizing work with them has increased as well. Based on the theoretical analysis and the results of empirical research, the features of e-textbooks, which would allow it to be an effective means of learning in various formats of education are determined: providing high-quality feedback to learners; a new principle of construction of educational material, the main features of which are integration and adaptability; use of multimedia tools (animation, audio, video, graphics); implementation of the activity approach of training. The directions of further research are determined: didactic conditions of using e-textbooks at school and preparation of teachers in higher education institutions for the use of new technologies in various learning formats
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19613
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radtcenko.pdf333,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.