Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20186
Title: Pre-covid features of geography of international tourism flows in Ukraine
Other Titles: ДОКОВІДНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЇ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ
ДОКОВИДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В УКРАИНЕ
Authors: Kuzyshyn, Andrii
Bibliographic description (Ukraine): Kuzyshyn A. Pre-covid features of geography of international tourism flows in Ukraine // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2021. Вип. 1 (50). С. 94-101.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: international tourism flows
tourism regions
motivation to travel
global imperatives
statistics of international tourism
міжнародні туристичні потоки
туристичні регіони
мотивація подорожей
глобалізаційні процеси
статистика міжнародного туризму
международные туристические потоки
туристические регионы
мотивация путешествий
глобализационные процессы
статистика международного туризма
Series/Report no.: Географія;
Abstract: This study is devoted to the analysis of international tourism flows directed into Ukraine. Diagnostics of tourism flows according to regions of the world was carried out and the tendency of the increasing role of tourism both locally and internationally was noticed. The results of the previous empirical study confirmed that different social groups have their own specific patterns of tourism activity. It also showed what groups responded the most to globalization and the possible consequences it may have for tourism activities.
Дане дослідження присвячене аналізу міжнародних туристичних потоків, спрямованих в Україну. Проведено діагностику туристичних потоків за регіонами світу та встановлено тенденцію зростання ролі туризму як на локальних, так і міжнародному рівнях. Було детально проаналізовано привабливість України для туристичних регіонів світу шляхом оцінки туристичних прибуттів через призму виділення країн-лідерів в кожному з них. Це дозволяє аналізувати місце України в туристичних потоках цих територій. Окрему увагу приділено потокам туристів в межах самої країни та зроблено аналіз найбільш привабливих територій для іноземних туристів в розрізі обласних регіонів. Метою дослідження є осучаснене бачення проблеми туристичних потоків в межах однієї з країн Центрально-Східноєвропейського туристичного субрегіону (за методологією UN WTO). В ході дослідження визначено, як географія походження туристів впливає на ці процеси в конкретній країні (на прикладі України). Через такі дослідження є можливість оцінити зміни економічної, соціальної та політичної системи, а також культуру в країні загалом та її регіонах, вплив на населення усьому світі, впливаючи також на людей. Основу дослідження міжнародних туристичних потоків складають рекомендації UNWTO, а також сучасні наукові розвідки вітчизняних та закордонних європейських дослідників. В процесі дослідження були використані наступні методи досліджень: аналітичний, описовий, порівняльний, статистичний. Результати попереднього емпіричного дослідження підтвердили, що різні соціальні групи мають свої специфічні моделі туристичної діяльності, показуючи також, які групи реагували на глобалізацію найбільш сильно і можливі наслідки, які це може мати для туристичної діяльності. Зростаюча мобільність населення та наслідки розвитку виїзного туризму є одним із головних наслідків глобалізації. Дослідження показало, що розширюється географія зацікавленості Україною з боку іноземних туристів. В певній мірі це можна обґрунтувати війною, яка суттєво переорієнтувала склад та напрямки міжнародних туристичних потоків в Україні. Туристичні потоки спрямовані з країн, що представляють всі туристичні регіони світу дозволяють твердити, що Україна таким чином є складовою сучасних глобалістичних процесів.
Данное исследование посвящено анализу международных туристических потоков, направленных в Украину. Проведена диагностика туристических потоков по регионам мира и установлена тенденция возрастания роли туризма как на локальном, так и международном уровнях. Было детально проанализировано привлекательность Украины для туристических регионов мира путем оценки туристических прибытий в свете выделения стран-лидеров в каждом из них. Это позволяет анализировать место Украины в туристических потоках этих регионов. Особое внимание уделено потокам туристов в пределах самой страны и произведен анализ наиболее привлекательных территорий для иностранных туристов в разрезе областных регионов. Целью исследования является осовремененное видение проблемы туристических потоков в пределах Украины, – одной из стран Центрально-Восточноевропейского туристического субрегиона (по методологии UN WTO). В ходе исследования определено, как география происхождения туристов влияет на эти процессы в конкретной стране (на примере Украины). Благодаря таким исследованиям есть возможность оценить изменения экономической, социальной и политической системы, а также культуру в стране в целом и ее регионах, влияние на население всем мире, влияя также на людей. Основу исследования международных туристических потоков составляют рекомендации UNWTO, а также современные научные исследования отечественных и зарубежных европейских исследователей. В процессе исследования были использованы следующие методы исследований: аналитический, описательный, сравнительный, статистический. Результаты предварительного эмпирического исследования подтвердили, что различные социальные группы имеют свои специфические модели туристической деятельности, показывая также, какие группы реагировали на глобализацию наиболее сильно и возможные последствия, которые это может иметь для туристической деятельности. Растущая мобильность населения и последствия развития выездного туризма является одним из главных последствий глобализации. Исследование показало, что расширяется география заинтересованности Украины со стороны иностранных туристов. В определенной степени это можно обосновать войной, которая существенно переориентировала состав и направления международных туристических потоков в Украину. Туристические потоки направлены из стран, представляющих все туристические регионы мира позволяют утверждать, что Украина таким образом является составляющей современных глобалистических процессов.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20186
ISSN: 2311-3383
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2021. № 1 (50)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KUZYSHYN.pdf232,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.