Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20197
Title: Approaches to assessing the sustainable development of the complex green zone of the city
Other Titles: ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА
Authors: Kuzyk, Ihor
Bibliographic description (Ukraine): Kuzyk I. Approaches to assessing the sustainable development of the complex green zone of the city // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2021. Вип. 1 (50). С. 163-168.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: sustainable development
complex green zone o f the city
indicators
normative parameters
city o f Ternopil
сталий розвиток
комплексна зелена зона міста
індикатори
нормативні параметри
місто Тернопіль
устойчивое развитие
комплексная зеленая зона города
индикаторы
нормативные параметры
город Тернополь
Series/Report no.: Географія;
Abstract: n the article the system o f indicators fo r assessing the balancedfunctioning o f the complex green zone o f the city are suggested and substantiated in accordance with the concept o f sustainable development. There are distinguished three groups o f criteria: ecological, social, and economical. In accordance with each group o f criteria there are criteria categories suggested: bioecological, geoecological, landscape and climate-regulating - ecological group; recreational, educational-cultural, and quality o f life - social group; market-based and planning - economical group. Each category corresponds to the system o f indicators: 27 indicators fo r the ecological group criteria, 20 fo r social and 9 fo r the economical group. The suggested approach to differentiating the criteria fo r the assessment o f the sustainablefunctioning o f the complex green zone o f the city allows to summarize and integrate the data about the green zone o f the city, define its strong and weak points, and develop a plan for the management o f its territories and increase resilience to human induced pressures. The assessment o f the balanced fiinctioning o f the complex green zone o f Ternopil city was carried out in accordance with the functional-territorial approach. The main geospatial parameters have been defined: deficit o f green planting o f the forest-park area o f CGZC is 614.5 ha, forestry - 2889.5 ha., the deficit o f green planting o f restricted use is 12 ha, green planting ofspecial-purpose - 62.5 ha., the level o f the greening o f the city neighborhoods is 4.5 m2/person (at a standard o f 6 m2/person). Based on the results o f the functional parameters calculations it has been established that to «provide oxygen» to the residents o f Ternopil it needs to increase the area o f forests in the forest-part district o f CGZC by 83.5 ha to ensure the optimal indicators o f recreational capacity o f this area, it is essential to increase the area o f parks by 90 ha and forests by 965 ha. In Ternopil, the speed o f the maximum flow is 6 million m3/hour with the rainfall intensity o f 55 mm/hour, while the sewerage network o f the city can only handle the flow o f 30 thousand m3/hour . Therefore, it could be argued that the complex green zone o f Ternopil city is characterized by the imbalance o f the main functional-territorial parameters and requires the implementation o f the optimization measures.
У статті, відповідно до концепції сталого розвитку, запропоновано та обґрунтовано систему індикаторів для оцінки збалансованого функціонування комплексної зеленої зони мста. Виділено три групи критеріїв: екологічні, соціальні та економічні. Відповідно до кожної групи запропоновано категорії критеріїв: біоекологічні, геоекологічні, ландшафтні, кліматореулюючі — екологічна група; рекреаційні, освітньо-культурні, якість життя — соціальна група; ринкові та планувальні — економічна група. Кожній категорії відповідає система індикаторів: 27 для екологічної групи, 20 для соціальної групи і 9 для економічної групи. Запропонований підхід диференціації критеріїв для оцінки сталого розвитку комплексної зеленої зони міста дозволяє узагальнити та інтегрувати відомості про зелену зону міста, визначити її слабкі та сильні сторони, розробити менеджмент-план управління її територіями та підвищувати стійкість до антропогенних навантажень. За функціонально-територіальним підходом проведено оцінку збалансованого функціонування комплексної зеленої зони міста Тернопіль. Визначено основні геопросторові параметри: дефіцит зелених насаджень лісопаркової частини комплексної зеленої зони міста —614,5 га, лісогосподарської—2889,5 га, дефіцит зелених насаджень обмеженого користування — 12 га, зелених насаджень спеціального призначення — 62,5 га, рівень озеленення мікрорайонів міста Тернопіль становить 4,5 м2/особу (при нормі 6 м2/особу). За результатами розрахунків функціональних параметрів встановлено, що для «забезпечення киснем» мешканців міста Тернопіль, необхідно збільшити площу лісів у лісопарковій частині комплексної зеленої зони міста на 83,5 га, а для забезпечення оптимальних показників рекреаційної ємності цієї території, потрібно збільшити площу парків на 90 га та лісів на 965 га. У місті Тернопіль, при інтенсивності опадів 55 мм/год, швидкість максимального стоку становить 6 млн. м3/год, при цьому, каналізаційна мережа міста може справитись лише зі стоком 30 тис. м3/год. Таким чином, можна стверджувати, що комплексна зелена зона міста Тернопіль характеризується дисбалансом основних функціонально-просторових параметрів та потребує реалізації оптимізаційних заходів.
В статье, согласно концепции устойчивого развития, предложено и обосновано систему индикаторов для оценки сбалансированного функционирования комплексной зеленой зоны города. Выделены три группы критериев: экологические, социальные и экономические. До каждой группы предложено категории критериев: биоэкологические, геоэкологические, ландшафтные, климаторегулирующие — экологическая группа; рекреационные, образовательно-культурные, качество жизни — социальная группа; рыночные и планировочные — экономическая группа. Каждой категории соответствует система индикаторов: 27 для экологической группы, 20 для социальной группы и 9 для экономической группы. Предложенный подход дифференциации критериев для оценки устойчивого развития комплексной зеленой зоны города позволяет обобщить и интегрировать сведения о зеленой зоне города, определить ее слабые и сильные стороны, разработать менеджмент-план управления ее территориями и повышать устойчивость к антропогенным нагрузкам. По функционально-территориальному подходу проведена оценка сбалансированного функционирования комплексной зеленой зоны города Тернополь. Определены основные геопространственные параметры: дефицит зеленых насаждений лесопарковой части комплексной зеленой зоны города — 614,5 га, лесохозяйственной — 2889,5 га, дефицит зеленых насаждений ограниченного пользования — 12 га, зеленых насаждений специального назначения - 62,5 га, уровень озеленения микрорайонов города Тернополь составляет 4,5 м2 / чел (при норме 6 м2/чел). По результатам расчетов функциональных параметров установлено, что для «обеспечения кислородом» жителей города Тернополь, необходимо увеличить площадь лесов в лесопарковой части комплексной зеленой зоны города на 83,5 га, а для обеспечения оптимальных показателей рекреационной емкости этой территории, нужно увеличить площадь парков на 90 га и лесов на 965 га. В городе Тернополь, при интенсивности осадков 55 мм/час, скорость максимального стока составляет 6 млн. м3/час, при этом, канализационная сеть города может справиться только со стоком 30 тыс. м3/час. Таким образом, можно утверждать, что комплексная зеленая зона города Тернополь характеризуется дисбалансом основных функционально-пространственных параметров и требует реализации оптимизационных мероприятий.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20197
ISSN: 2311-3383
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2021. № 1 (50)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzuk.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.