Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23548
Title: Соціально-психологічні виміри ґендерної депривації у сфері шлюбу та сім’ї
Authors: Кізь, Ольга Богданівна
Kiz, Olha
Bibliographic description (Ukraine): Кізь О. Соціально-психологічні виміри ґендерної депривації у сфері шлюбу та сім’ї // Humanitarium. 2020. Т. 44, вип. 1 : Психологія. С. 73-88.
Issue Date: 2021
Keywords: ґендерні упередження
ґендерні стереотипи
шлюбно-сімейні стосунки
ґендерна депривація у сфері шлюбу та сім᾽ї
еґалітарна (партнерська) сім᾽я
домінаторна (патріархальна) сім᾽я
паритетні подружні взаємини
функції сім᾽ї
gender prejudices
gender stereotypes
marital and family relations
gender deprivation in the field of marriage and family
egalitarian (partner) family
dominant (patriarchal) family
arity marital relations
family functions
Abstract: У статті здійснено аналіз чинників сімейного середовища, що здійснюють депривуючий вплив на учасників ґендерних відносин у системах «чоловік-дружина», «батьки-діти» та перешкоджають розвитку паритетних взаємин у приватному житті. Ґендерні відносини у сфері шлюбу та сім᾽ї роглянуто як реальні практики і моделі міжстатевої взаємодії, поведінка, цінності і соціальні норми, що визначають організацію сімейного життя і культуру сімейних стосунків. Розкрито дефініцію «ґендерна депривація у сфері шлюбу та сім᾽ї» як позбавлення, з якими стикаються жінки та чоловіки при виконанні подружніх і батьківських ролей через дію ґендерних уявлень, стереотипів і настановлень, наявних у свідомості, та ґендерних упереджень, відображених у поведінці суб’єктів подружньої та батьківсько-дитячої взаємодії, що породжують статеву диференціацію, стратифікацію, порушення ґендерної рівноваги у розподілі домашніх обов᾽язків, виконанні господарсько-побутових, виховних, опікуючих, рекреаційних та інших сімейних ролей у сферах домашньої неоплачуваної праці. Наголошено на загостренні суперечностей між партнерами в орієнтації на еґалітарний або патріархальний тип побудови внутрісімейних взаємин та тенденції до дисфункціонального розвитку сучасної сім’ї, проявами якого є переобтяження жінок сімейними обов᾽язками, негнучкість сімейних норм, неузгодженість рольової поведінки, ігнорування потреб і почуттів членів сім’ї, конфліктна взаємодія, домашнє насильство, розмитість життєвих планів сім᾽ї. Означено умови подолання ґендерної депривації у сфері шлюбу та сім᾽ї: ґендерно орієнтована державна сімейна політика як інструмент укріплення і розвитку соціального інституту сім’ї, забезпечення всебічного розвитку сім’ї та її членів, запобігання та протидії домашньому насильству; утвердження у суспільстві цінності паритетних подружніх взаємин, рівного розподілу домашніх обов᾽язків, обопільно відповідального батьківства/материнства; просвітницька діяльність задля посилення еґалітарних та послаблення патріархальних засад функціонування сучасної української сім᾽ї, формування нульової толерантності суспільства до домашнього насильства; підвищення ґендерної чутливості населення, розширення прав та забезпечення можливостей дружини і чоловіка на особистісний і професійний розвиток; активізація особистісних ресурсів жінок і чоловіків для вибору оптимальних стратегій самореалізації у сфері шлюбно-сімейних стосунків та інших сферах суспільного життя.
The article deals with the factors of the family environment that have a depriving effect on the participants of gender relations in the systems "husband-wife", "parents-children" and hinder the development of parity relations in private life. Gender relations in the field of marriage and family are considered as real practices and models of intersex interaction, behavior, values and social norms that determine the organization of family life and the culture of family relations. The definition of "gender deprivation in marriage and family" as deprivation faced by women and men in the performance of marital and parental roles due to gender perceptions, stereotypes and attitudes present in the mind, and gender prejudices reflected in the behavior of individuals of marital and parent-child interaction, which generate gender differentiation, stratification, gender imbalance in the distribution of household responsibilities, household, educational, guardianship, recreational and other family roles in the field of unpaid domestic work. The aggravation of contradictions between partners in focusing on the egalitarian or patriarchal type of building family relationships and the tendency to dysfunctional development of the modern family, which manifests itself in overburdening women with family responsibilities, inflexibility of family norms, inconsistency of role behavior, ignoring the needs and feelings of family members, conflict interaction, domestic violence, blurred family life plans have been emphasized. The conditions for overcoming gender deprivation in the field of marriage and family are identified: the gender-oriented state family policy as a tool for strengthening and developing the social institution of the family, ensuring the comprehensive development of the family and its members, preventing and resisting domestic violence; the approval in the society the value of parity marital relations, equal distribution of domestic responsibilities, mutually responsible fatherhood / motherhood; educational activities to strengthen the egalitarian and weaken the patriarchal foundations of the modern Ukrainian family, the formation of zero tolerance of society to domestic violence; increasing the gender sensitivity of the population, expanding the rights and providing opportunities for a wife and a husband for personal and professional development; activation of personal resources of women and men to choose the optimal strategies of self-realization in the field of marital and family relations and other spheres of public life.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23548
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiz.pdf861,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.