Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26208
Title: Технологія постановки запитань у контексті формування критичного мислення особистості: ментальний аспект
Other Titles: THE TECHNOLOGY OF QUESTIONING IN THE CONTEXT OF FORMATION OF CRITICAL THINKING OF PERSONALITY: MENTAL ASPECT
Authors: Терещук, Григорій Васильович
Лупак, Наталія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Терещук Г. В., Лупак Н. М. Технологія постановки запитань у контексті формування критичного мислення особистості: ментальний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. № 1. С. 6-16. DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.1
Issue Date: 2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: освіта
критичне мислення
ментальність
ментальна модель
рівні розумової діяльності
категоризація запитань
технологія постановки запитань
осмислена відповідь
education
critical thinking
mentality
mental model
levels of mental activity
categorization of questions
technology of questioning
meaningful answer
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Увиразнено сутність феноменів «критичне мислення», «ментальна модель» і акцентовано на важливості їхнього осмислення здобувачами освіти для особистісного і професійного розвитку. На підставі аналізу окреслених дефініцій підсумовано, що критичне мислення необхідно цілеспрямовано розвивати у процесі навчальної діяльності, враховуючи індивідуальний і колективний ментальний досвід суб’єктів взаємодії, когнітивно-комунікативні можливості освітнього середовища. Постульовано, що ментальна модель мислення особистості, яка співвідносна з усіма ключовими характеристиками рідної мови, репрезентує знання про світ загалом, а також відображає стани свідомості і специфічні механізми мислення людини. Спроєктовано ментальну модель критичного мислення, в основі якої – алгоритм когнітивних дій з траєкторією діалогічного зв’язку «запитання – відповідь». Обґрунтовано, що такий функціональний алгоритм розумової діяльності може бути ефективно використаний у навчанні для побудови цілісного знання. Констатовано, що ментальна модель мислення особистості трактується як особливий спосіб світосприймання людини під впливом несвідомих (інстинкти, рефлекси) та соціально усвідомлених (знання, значення, норми, правила, традиції тощо) чинників; спосіб осмислення і переосмислення власного когнітивного і чуттєвого досвіду в культурному вимірі співжиття певної спільноти, глибинною основою якої є система цінностей. Розглянуто ключові аспекти формування критичного мислення, зокрема вміння формулювати запитання та відповідати на поставлені запитання. Доведено, що у навчальній діяльності одним із ефективних методів критичного аналізу інформації, яка має смисл, – тексту, є метод «6 журналістських запитань» як важливий інструмент педагогічної техніки вчителя / викладача. Окреслено лінгвістично-функціональний, цілепокладальний підходи до категоризації запитань. Сформульовано мету й основні правила постановки запитань. Задля успішного впровадження технології постановки запитань у розвитку критичного мислення особистості прописано рекомендації педагогам з необхідністю з’ясування значимості навчальної інформації: цінності, причини, докази, уточнення, ефект, перепони. На конкретних прикладах доведено ефективність застосування ментальної моделі «запитання – відповідь».
The essence of the phenomena of “critical thinking”, “mental model” has been emphasized, and the importance of their understanding by students for personal and professional development has been highlighted. Based on the analysis of the outlined definitions, it has been summarized, that critical thinking is necessary to be developed purposefully in the process of learning activity, taking into account individual and collective mental experience of subjects of interaction, as well as cognitive and communicative possibilities of educational environment. It has been postulated, that the mental model of personality thinking, which is correlated with all the key characteristics of the native language, represents knowledge about the world in general, as well as it reflects the state of consciousness and specific mechanisms of human thinking. A mental model of critical thinking has been projected, in the basis of which there is algorithm of cognitive actions with a trajectory of dialogical connection “question – answer”. It has been substantiated, that such functional algorithm of mental activity can be effectively used in study for creating holistic knowledge. It has been stated, that mental model of personality thinking is interpreted as a special way of human perception under the influence of unconscious (instincts, reflexes) and socially conscious (knowledge, meaning norms, rules, traditions etc.) factors; a way to comprehend and rethink one’s own cognitive and sensory experience in the cultural dimension of coexistence of a community, the deep basis of which is a system of values. The key aspects of formation of critical thinking, in particular the ability to formulate questions and answer questions, have been considered. It has been proved that in learning activity one of the most effective methods of critical analysis of information, which contains meaning, – of text, is the method of “six journalistic questions” as important tool of educator’s pedagogical technique. Linguistic- functional and goal-setting approaches to categorization of questions have been outlined. The purpose and basic rules of questions setting have been formulated. For successful implementation of technology of asking questions in the development of critical thinking of the individual, recommendations are prescribed to teachers with the need to clarify the importance of educational information: values, reasons, evidence, clarification, effect, obstacles. The effectiveness of the mental model “question – answer” has been proved by specific examples.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26208
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2022, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_TERESHCHUK_LUPAK.pdf562,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.