Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26213
Title: FEATURES OF EDUCATION FOR PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION INSTITUTIONS
Other Titles: Особливості навчання осіб з вадами слуху в інклюзивному освітньому середовищі професійно-технічних закладів освіти
Authors: Babych, Pavlo
Aleksiejeva, Hanna
Bibliographic description (Ukraine): Babych P., Aleksiejeva H. FEATURES OF EDUCATION FOR PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION INSTITUTIONS // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. № 1. С. 47-55. DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.6
Issue Date: 2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: vocational and technical educational institutions
individuals with special needs
inclusive educational environment
професійно-технічні заклади освіти
особи з особливими потребами
інклюзивне освітнє середовище
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article deals with the problem of teaching people with special needs in an inclusive educational environment of vocational schools. It becomes especially relevant in the context of Ukrainian education integrational process into the European educational context. Reforms and modernization of education, which are currently taking place as a part of social transformations, require ensuring full access to high quality education for young people with special educational needs. Reforming of the Ukrainian educational system provides establishment of an inclusive paradigm with an emphasis on educational support and adaptation of educational factors. This has led to public demand for transformation and modernization of vocational education. The lack of funding from the state is emphasized as the reason for the insufficient material and technical base of vocational schools: the inability to provide with educational facilities in accordance with the norms and standards set by public authorities, in particular for people with hearing impairments. The authors describe the effective means of teaching people with hearing impairments in the inclusive educational environment of vocational schools. The content, forms and methods of implementing the author’s methods of teaching computer science at vocational schools in inclusive area are presented. They are included in the list of the components of educational and professional training programs: computer typesetting operator (СП(ПТ)О 4112.DE.22.00 – 2020); telecommunications operator (СП(ПТ)О 4229 J.61.00 – 2019); operator of machine tools with software control (СП(ПТ)О 8211.С.25.62 – 2017); information processing and software operator СП(ПТ)О 4113 J. 62.00-63.10 – 2017); operator of machine tools with software control (ДСПТО 8211.СО.28.52 – 2014). The experience of teaching people with special needs in an inclusive educational environment of the Ukrainian vocational education institutions is analyzed, generalized, and the need to develop a Standard of vocational education for teaching people with special needs in an inclusive educational environment is outlined. The authors outline the prospects for the use of the developed methodology in future educational and professional training programs for applicants for vocational education.
Розглянуто проблему навчання осіб з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі професійно-технічних закладів освіти, що особливо актуально у контексті прагнень інтеграції української освіти до європейського освітнього простору. Реформування і модернізація освіти, які відбуваються наразі в умовах суспільних трансформацій, вимагають її відповідності цивілізаційним викликам, одним з яких є забезпечення доступу до загальноосвітнього простору і якісної освіти молоді з особливими освітніми потребами. Реформування освітньої системи України, що передбачає усталення інклюзивної парадигми з акцентом на освітній підтримці та адаптації чинників освітнього середовища, зумовило суспільний запит на реформування і модернізацію професійно-технічних закладів освіти. Підкреслено, що підставою для цього є недостатня матеріальна-технічна база професійно-технічних закладів освіти: неспроможність оснащення навчальних приміщень відповідно до встановлених державними органами влади норм та стандартів зокрема для осіб з вадами слуху, через відсутність фінансування з боку держави. Ефективним засобом навчання осіб з вадами слуху в інклюзивному освітньому середовищі професійно-технічних закладів освіти визначено розроблені автором теми, в яких відображено зміст, форми і методи реалізації авторської методики навчання інформатики у закладах професійно-технічної освіти в інклюзивному просторі. Вони входять до переліку компонент освітньо-професійних програм з підготовки: оператора комп’ютерної верстки (СП(ПТ)О 4112.DE.22.00 – 2020); оператора телекомунікаційних послуг (СП(ПТ)О 4229 J.61.00 – 2019); оператора верстатів з програмним керуванням (СП(ПТ)О 8211.С.25.62 – 2017); оператора з обробки інформації та програмного забезпечення СП(ПТ)О 4113 J. 62.00-63.10 – 2017); оператора верстатів з програмним керуванням (ДСПТО 8211.СО.28.52 – 2014); оператора комп’ютерного набору (ДСПТО 4112.К72040–2006). Проаналізовано й узагальнено досвід навчання осіб з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі професійно-технічних закладів освіти України та окреслено необхідність розробки Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти для навчання осіб з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі. Окреслено перспективи використання розробленої методики у майбутніх освітньо-професійних програмах підготовки здобувачів професійно-технічної освіти.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26213
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2022, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_BABYCH_ALEKSIEJEVA.pdf517,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.