Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26228
Title: DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCY IN UNDERGRADUATES OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES IN THE CONDITIONS OF DISTANT LEARNING
Other Titles: Розвиток професійної іншомовної комунікативної компетентності у магістрантів немовних спеціальностей в умовах дистанційного навчання
Authors: Zablotska, Lyubov
Tsar, Iryna
Bibliographic description (Ukraine): Zablotska L., Tsar I. DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCY IN UNDERGRADUATES OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES IN THE CONDITIONS OF DISTANT LEARNING // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. № 1. С. 160-169. DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.19
Issue Date: 2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: competence
undergraduates of non-linguistic specialties
foreign language communicative competence
distance learning
компетентність
магістранти нелінгвістичних спеціальностей
іншомовна комунікативна компетентність
дистанційне навчання
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Modern society requires highly qualified professionals who can quickly adapt to the development and implementation of innovative technologies, as well as to the changes that are taking place in various spheres in Ukraine and abroad. The course “Foreign Languages for Specific Purposes” (FLSP) aims at developing undergraduates’ ability to communicate in a foreign language to fulfil certain professional needs in the future. The aim of the article is to study the effective methods for developing foreign language competence in undergraduates of non-linguistic specialties in the context of distance learning. The authors have analysed the latest works of the Ukrainian and foreign scholars relevant to the topic. The concepts of “communicative competence”, “professional competence”, and “professional communicative competence” have been clarified. The authors consider foreign-language communicative competence as the undergraduates’ ability and readiness for foreign language communication with native speakers, their perception and understanding of partners, and the adequate and timely expression of their mental intentions. Certain empiric research methods applied by the authors (observation and a survey of students (in the form of a questionnaire)) helped to obtain data for the further theoretical understanding of the problem. It has been stated that undergraduates’ non-linguistic specialties communicative competence can be formed due to the development of four language skills: reading, speaking, listening, and writing. The authors believe that the professional communicative competence of undergraduates as future professionals can be developed due to the use of means of modern information technology, and interactive teaching methods that help students to develop their creative approach to learning a foreign language and improve their attitude to the subject.
Сучасне суспільство потребує фахівців, здатних швидко адаптуватися до розробки та впровадження інноваційних технологій, а також до змін, що відбуваються в різних сферах у нашій країні і за кордоном. Курс «Іноземні мови спеціального призначення» (FLSP) спрямований на розвиток у студентів умінь спілкуватися іноземною мовою для задоволення певних професійних потреб у майбутньому. Досліджено ефективні методи розвитку іншомовної компетенції у магістрантів нелінгвістичних спеціальностей в умовах дистанційного навчання. Проаналізовано праці українських і зарубіжних науковців стосовно заявленої теми. З’ясовано поняття «комунікативна компетентність», «професійна компетентність», «професійна комунікативна компетентність», а також особливості комунікативного підходу. Іншомовна комунікативна компетенція розглядається як здатність і готовність студентів до іншомовного спілкування з носіями мови, сприйняття і розуміння партнерів, адекватне та своєчасне вираження своїх розумових намірів. Застосовані авторками окремі емпіричні методи дослідження (спостереження, опитування (у формі анкети) студентів) допомогли отримати дані для подальшого теоретичного осмислення проблеми. Встановлено, що комунікативно активний підхід передбачає розвиток комунікативної компетентності й може бути досягнутий внаслідок моделювання типових реальних ситуацій спілкування, які виникають у багатьох професійних сферах. Як показала практика, онлайн або змішана форма навчання іноземної мови дозволяє студентам брати участь у різних заходах щодо розв’язання проблем, в яких вони будуть використовувати цю фахову мову в реальному світі. Використання інтерактивних методів навчання дозволяє максимально наблизити навчальний процес до реальних життєвих ситуацій в умовах професійної діяльності. Відзначено, що професійну комунікативну компетентність магістрантів як майбутніх фахівців можна розвивати шляхом використання сучасних інформаційних технологій, зокрема цифрових інструментів (Kahoot!, Quizizz, Quizlet Live, Gimkit), та інтерактивних методів навчання (метод кооперативного навчання (на прикладі «взаємного читання»), рольова гра, проєкт, проблемні ситуації тощо), які допомагають студентам розвинути творчий підхід до вивчення іноземної мови, покращити їхнє ставлення до навчального предмета.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26228
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2022, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_ZABLOTSKA_TSAR.pdf757,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.