Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26265
Title: Комплексний підхід до оцінки забруднення важкими металами екосистем малих річок Західного Поділля
Other Titles: A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE ASSESSMENT OF HEAVY METALS POLLUTION IN ECOSYSTEMS OF SMALL RIVERS IN THE WESTERN PODILLIYA
Authors: Хоменчук, Володимир Олександрович
Вовчек, Н. О.
Бияк, В. Я.
Рабченюк, О. О.
Курант, Володимир Зіновійович
Bibliographic description (Ukraine): Комплексний підхід до оцінки забруднення важкими металами екосистем малих річок Західного Поділля / О. В. Хоменчук та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 42-52. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.7
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: малі річки
донні відклади
важкі метали
риби
кореляційний аналіз
small rivers
bottom sediments
heavy metals
fish
correlation analysis
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: У роботі досліджено вміст металів (Ферум, Кобальт, Манган, Цинк, Купрум) у воді, донних відкладах та тканинах прісноводних риб (короп, карась, щука, окунь) з малих річок Західного Поділля (Серет, Стрипа, Золота Липа). Встановлено високі концентрації у воді та донних відкладах річок Феруму та Мангану, що, ймовірно, зумовлено надходженням цих металів із донних відкладів в умовах дефіциту кисню. Показано, що високий вміст рухомої форми Феруму, Кобальту, Мангану у донних відкладах р. Золота Липа може призводити до вторинного забруднення товщі води та становити потенційну небезпеку для гідробіонтів. Для різних металів було встановлено індивідуальні механізми акумулювання та розподілу в організмі риб. Було відмічено вищі концентрації у печінці та зябрах досліджуваних видів риб Феруму, Мангану та Цинку та значно нижчий вміст Кобальту та Купруму. Вміст металів у тканинах риб характеризується високою варіабельністю, має виражену тканинну та видову специфіку. Проаналізовано кореляційні зв’язки між вмістом металів у воді, донних відкладах та тканинах риб із малих річок Західного Поділля. Встановлено позитивні кореляційні зв’язки між вмістом валової форми Феруму у донних відкладах, в зябрах карася, окуня, щуки та печінці окуня і щуки. Кількість Мангану у воді корелювала з вмістом металу у зябрах коропа та щуки. Зростання кількості цинку у донних відкладах (валова форма) призводило до акумулювання його у зябрах усіх видів риб, а також у печінці окуня та щуки, про що свідчать високі позитивні значення коефіцієнтів Пірсона (0,71–0,91). Вміст Купруму у воді та донних відкладах (валова форма) корелював з їх кількістю у печінці окуня та щуки, що може слугувати для біоіндикації забруднення водних екосистем цим металом.
The metal content (Ferrum, Cobalt, Manganese, Zinc, Copper) in water, bottom sediments and tissues of freshwater fish (carp, crucian carp, pike, perch) from small rivers of Western Podillya (Seret, Strypa, Zolota Lypa) was studied. High concentrations have been found in the water and bottom sediments of the Ferrum and Manganese, which is probably due to the inflow of these metals from the bottom sediments in conditions of oxygen deficiency. The high content of mobile form of Ferrum, Cobalt, Manganese in the bottom sediments of the Zolota Lypa can lead to secondary pollution of the water column and pose a potential danger to aquatic organisms. Individual mechanisms of accumulation and distribution in the body of fish were established for different metals. Higher concentrations in the liver and gills of the studied fish species of Ferrum, Manganese and Zinc and significantly lower contents of Cobalt and Copper were observed. The metal content in fish tissues was characterized by high variability, had a pronounced tissue and species specificity. Correlation relations between metal content in water, bottom sediments and fish tissues from small rivers of Western Podillia are analyzed. Positive correlations have been established between the content of the gross form of Ferrum in the bottom sediments, in the gills of crucian carp, perch and pike and the liver of perch and pike. The amount of Manganese in the water correlated with the metal content in the gills of carp and pike. The increase in the amount of Zinc in the bottom sediments (gross form) led to its accumulation in the gills of all fish species, as well as in the liver of perch and pike, as evidenced by the high positive values of Pearson's coefficients (0.71-0.91). The Copper content in water and bottom sediments (gross form) correlated with their amount in the liver of perch and pike, which may serve as a bioindication of pollution of aquatic ecosystems by this metal.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26265
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Вип. 4 (81)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_Khomenchuk_et_al.pdf330,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.