Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26274
Title: Художня інтерпретація козацтва письменниками «католицької Русі» доби українського Ренесансу та раннього Бароко
Authors: Семенюк, Лариса
Bibliographic description (Ukraine): Семенюк Л. Художня інтерпретація козацтва письменниками «католицької Русі» доби українського Ренесансу та раннього Бароко // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 52. С. 20-30. DOI : 10.25128/2304-1222.21.52.02
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: Cossack myth
"Catholic Rus"
Latin and Polish-language creativity
Renaissance
Baroque
Cossack Baroque
kozacki mit
"katolicka Ruś"
Łacinska i polska twórczość
Renesans
kozacki barok
Barok
козацький міф
«католицька Русь»
латиномовна і польськомовна творчість
Ренесанс
Бароко
козацьке бароко
Abstract: The article focuses on the problem of the artistic interpretation of the Cossacks in the writings of the writers of "Catholic Rus" during the Ukrainian Renaissance and early Baroque. Theoretical generalizations are made on the material of the poetic works of Joseph Vereshchinsky, Symon Simonid, Martyn Pashkovsky, Ivan Dombrovsky, Bartolomey Zymorovich, Homa Yevlevich, which contains the first artistic interpretations of the Cossacks, including their genesis, way of life, defensive mission against external encroachments and glorification of Cossack virtues. The negative image of the Cossacks as a destructive force prone to fomenting civil conflict was created in Simon Pecalid's poem "On the Ostroh War under the Pjatka against the Nyzovi". In their works, the writers of "Catholic Rus" initiated an important vector of early-modern literary creativity - the Cossack Baroque, which became an expression of the ideology of the Cossack-Hetman state.
W artykule skupiono uwagę na problemie artystycznej interpretacji kozaków w twórczości pisarzy "katolickiej Rusi" doby ukraińskiego Renesansu i wczesnego Baroku. Teoretyczne uogólniania zrobiono na materiale poetyckiej twórczości Josepа Vereshchynsky, Simonа Simonidа, Martinа Pashkovsky, Ivanа Dombrovsky, Bartolomeyа Zimorovichа, Homy Yevlevicha, co zawiera pierwsze artystyczne interpretacje kozaków, w szczególności jego genezy, sposobowi życia, obronnej misji przeciw zewnętrznym zamachom, gloryfikacji kozackich cnot. Negatywny obraz kozaków jak destruktywnej siły, skłonnej do rozpalania obywatelskich konfliktów, stworzono w poemacie Symona Simon Pecalida" O wojnie Ostrożkej pod Piętą przeciw Dołowym". Swoimi utworami pisarze "katolickiej Rusi" zaczęli ważny wektor wcześnie nowoczesnej literackiej twórczości - kozacki barok, co zostało wyrazicielem ideologii.
У статті зосереджено увагу на проблемі художньої інтерпретації козацтва в творчості письменників «католицької Русі» доби українського Ренесансу та раннього Бароко. Теоретичні узагальнення зроблено на матеріалі поетичної творчості Йосипа Верещинського, Симона Симоніда, Мартина Пашковського, Івана Домбровського, Бартоломея Зиморовича, Хоми Євлевича, що містить перші художні інтерпретації козацтва, зокрема його генези, способу життя, оборонної місії проти зовнішніх посягань, прославлення козацьких чеснот. Негативний образ козацтва як руйнівної сили, схильної до розпалювання громадянських конфліктів, створено в поемі Симона Пекаліда «Про Острозьку війну під П’яткою проти низових». Своїми творами письменники «католицької Русі» започаткували важливий вектор ранньомодерної літературної творчості – козацьке бароко, що стало виразником ідеології козацько-гетьманської держави.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26274
ISSN: 2304-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 52

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_Semenyk.pdf661,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.