Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27367
Title: PROFILE OF DIFFERENTIATION OF PHYSICAL EDUCATION
Authors: Chizhik, V. V.
Gurkovsky, O. M.
Dovgal, V. I.
Kovalchuk, V. Ya.
Bibliographic description (Ukraine): Chizhik V. V., Gurkovsky, O. M. Dovgal, V. I., Kovalchuk V. Ya. PROFILE OF DIFFERENTIATION OF PHYSICAL EDUCATION // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). Тернопіль : ТАЙП, 2022. С. 7-10
Issue Date: 27-Oct-2022
Publisher: Тайп
Keywords: Диференційований підхід
фізичне виховання
мотивація
профільна диференціація
Differentiated approach
physical education
motivation
profile differentiation
Abstract: Програми з фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах зорієнтовані на середньостатистичного учня і не враховують особливостей розвитку різних контингентів школярів. Диференційований підхід у фізичному вихованні має вирішувати питання підвищення мотивації, інтересу до занять фізичною культурою, враховуючи при цьому, що учні розрізняється за віком і статтю, соціальним положенням, і психічними особливостями, руховими здібностями, функціональним і фізичним станом організму, рівнем адаптації до фізичних навантажень. Диференціація фізичного виховання покликана вирішити завдання формування особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного суспільства.
Physical education programs in general educational institutions are oriented towards the average student and do not take into account the peculiarities of the development of different contingents of schoolchildren. A differentiated approach in physical education should solve the issue of increasing motivation, interest in physical education, taking into account that students differ in age and gender, social status, and mental characteristics, motor abilities, functional and physical state of the body, level of adaptation to physical exertion. Differentiation of physical education is designed to solve the task of forming a personality capable of selfrealization, professional growth and mobility in the conditions of modern society.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27367
Appears in Collections:Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Chizhik.pdf200,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.