Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27825
Title: Стресостійкість особистості в дискурсі сучасних психологічних досліджень
Other Titles: STRESS RESISTANCE OF PERSONALITY IN THE DISCOURSE OF MODERN PSYCHOLOGICAL RESEARCH
Authors: Шпак, Марія Мирославівна
Bibliographic description (Ukraine): Шпак М. М. Стресостійкість особистості в дискурсі сучасних психологічних досліджень // Габітус : науковий журнал. Гельветика, 2022. Вип. 39. С. 199-203. DOI : https://doi.org/10.32843/2663-5208. 2022.39.36
Issue Date: 2022
Publisher: Гельветика
Keywords: стрес
стресостійкість
емоційний інтелект
резильєнтність
копінг-стратегії
особистість
stress
stress resistance
emotional intelligence
resilience
coping strategies
personality
Abstract: Стаття присвячена теоретичному аналізу сучасних наукових підходів до дослідження стресостійкості особистості. Узагальнено результати наукових досліджень стресо- стійкості, які представлені у вітчизняній та зарубіжній психології. Встановлено, що стресостійкість розглядається вченими як здатність особистості протистояти стресу, чинити опір. Стійкість організму до стресу є корисною захисною функцією, яка дозволяє людині успішно адаптуватися до умов навколишнього середовища, проти- діяти негативному впливу зовнішніх і вну- трішніх стресогенних чинників. З’ясовано, що в психологічній науці немає чіткого й однозначного розуміння змісту поняття «стресостійкість». Здебільшого феномен стресостійкості розглядається вченими, як: властивість особистості, що відображає змістові характеристики, пов’язані зі здатністю людини протисто- яти стресу; процес, що визначає динамічні характеристики стійкості людини до стресу; стан, що відображає функціональні характеристики людини в стресових ситу- аціях. Встановлено, що у психологічній науці використовується низка термінів, які вжива- ються як синоніми поняття «стресостій- кість», зокрема: емоційна стійкість, психічна та психологічна стійкість, екстремальна стійкість, особистісний адаптаційний потенціал. Охарактеризовано структурні компоненти стресостійкості, виокремлені різними вченими, а також соціально-психо- логічні чинники, які впливають на рівень її розвитку. Обґрунтовано, що одним із ефек- тивних засобів підвищення стресостійкості є розвиток емоційного інтелекту особисто- сті, який забезпечує здатність людини до розуміння емоцій та управління ними шляхом когнітивної обробки емоційної інформації і сприяє психологічному благополуччю особи- стості та успішності соціальної взаємодії. Звернено увагу на необхідність розвитку резильєнтності, що дозволяє людині впо- ратися із стресовою ситуацією, відновити емоційну рівновагу, застосувати внутрішні і зовнішні ресурси, копінг-стратегії і спряму- вати їх на подолання стресу з метою збере- ження психічного здоров’я.
The article is devoted to the theoretical analysis of modern scientific approaches to the study of stress resistance of personality. The results of scientific studies of stress resistance, which are presented in domestic and foreign psychology are summarized. It has been defined that stress resistance is considered by scientists as an individual’s ability to withstand stress and resist. The body’s resistance to stress is a useful protective function that allows a person successfully adapt to environmental conditions, counteract the negative impact of external and internal stressogenic factors. It has been found out that there is no clear and unambiguous understanding of the concept of «stress resistance» in psychological science. Mostly, the phenomenon of stress resistance is considered by scientists as: a personality trait that reflects substantive characteristics related to a person’s ability to resist stress; the process that determines the dynamic characteristics of a person’s resistance to stress; a state that reflects the functional characteristics of a person in stressful situations. It has been defined that a number of terms apply in psychological science are used as synonyms for the concept of «stress resistance», in particular: emotional stability, mental and psychological stability, extreme stability, personal adaptation potential. Structural components of stress resistance identified by various scientists are characterized, as well as social and psychological factors that affect the level of its development. It is substantiated that one of the effective means of increasing stress resistance is a development of the emotional intelligence of the individual, which provides a person’s ability to understand emotions and manage them through cognitive processing of emotional information and contributes to the psychological well-being of the individual and the success of social interaction. It is drawn the attention to the need of the development of resilience, which allows a person to cope with a stressful situation, restore emotional balance, apply internal and external resources, coping strategies and direct them to overcome stress in order to preserve mental health.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27825
ISSN: 2663-5208
2663-5216
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shpak_Habitus_2022.pdf581,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.