Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27878
Title: Міжкультурна компетентність у навчанні іноземної мови
Other Titles: Intercultural competence in foreign language teaching
Authors: Пришляк, Оксана Юріївна
Лупак, Наталія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Пришляк О. Ю., Лупак Н. М. Міжкультурна компетентність у навчанні іноземної мови // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогіка. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. № 8 (40). С. 185-200. DOI : 10.24919/2413-2039.8/40.164457.
Issue Date: 2019
Keywords: міжкультурна компетентність
міжкультурна комунікація
навчання іноземної мови
шкала Лікерта
позитивно налаштовані вчителі
негативно налаштовані вчителі
анкета
intercultural competence
intercultural communication
foreign language teaching
Likert scale
favourably disposed teachers
unfavourably disposed teachers
questionnaires
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: У статті розкрито розуміння міжкультурної компетентності у викладанні іноземної мови. Навчання культури у процесі викладання іноземної мови залишається невирішеною проблемою протягом багатьох років. Актуальність дослідження полягає у визначенні готовності викладачів англійської мови до формування міжкультурної компетентності на уроках англійської мови в школі. Викладачі іноземної мови є першими людьми, які знайомлять учнів з мовним та культурним розмаїттям світу, відкривають свідомість дитини для знань про інші культурні реалії, традиції, моделі поведінки, цінності тощо. Важливість формування полікультурної свідомості учнів пов'язано не тільки з країнами, мова яких вивчається, а й з іншими культурами, представники яких можуть спілкуватися іноземною мовою. Однак, готовність вчителів іноземних мов до вирішення сучасних проблем суспільства, пов՚язаних з розвитком міжкультурної компетентності учнів, недостатньо висвітлена у професійній педагогічній освіті. Автори дослідили рівень готовності вчителів іноземної мови до формування міжкультурної компетентності учнів. У процесі дослідження було проаналізовано відповіді 78 вчителів іноземної мови з чотирьох областей (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та Чернівецька області) за допомогою анкети. Дослідження показує розуміння вчителями поняття міжкультурної компетентності та культури, ставлення до формування міжкультурної компетентності, впровадження, та застосування на практичних заняттях з іноземної мови. У статті розкрито ставлення викладачів англійської мови до формування міжкультурної компетентності у процесі викладання іноземної мови. У результаті проведеного дослідження виявлено два профілі вчителів, іноземної мови – перші інтегрують культурну складову у навчання іноземної мови, другі не підтримують цю практику.
The article reveals the understanding of intercultural competence in foreign language teaching. Teaching culture in foreign language teaching has remained an unsolved problem for many years. The relevance of the study is to identify the readiness of the English language teachers to implement intercultural competence at English language lessons. Teachers of a foreign language are the first people who introduce pupils to the linguistic and cultural diversity of the world, open the child’s consciousness to the knowledge of other cultural realities, traditions, behavioral models, values, etc. The realities of the modern world prove the importance of forming pupils’ multicultural consciousness, associated not only with countries of the target language, but also with other cultures whose representatives can communicate in the target language. However, the readiness of foreign language teachers to meet the modern challenges of society, which is related to the development of intercultural competence in pupils, has not been sufficiently highlighted in professional pedagogical education. The authors investigated the level of readiness of foreign language teachers for the development of intercultural competence in pupils. Data were collected from 78 foreign language teachers from four regions (Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi region) by means of a questionnaire. Study presented teachers’ understanding of intercultural competence and culture, attitudes to intercultural competence teaching, applications and actual teaching practices in foreign language classroom. The article reveals the attitude of the English language teachers to implementation of intercultural competence in foreign language teaching classroom. Findings revealed two distinct teacher profiles, i.e., the favourably disposed foreign language teacher, who integrate culture into their classroom practices and the unfavourably disposed foreign language teacher, who did not support this practice.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27878
ISSN: 2313-2094
2413-2039
Appears in Collections:Статті (міжфакультетні)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryshlyak_Lupak_Human.pdf635,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.