Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28600
Title: Відродження клавесинної школи та історично-інформованого виконавстава в Україні в науково-педагогічній та творчій діяльності професорки Світлани Шабалтіної
Other Titles: THE REVIVAL OF THE HARPSICHORD SCHOOL AND HISTORICALLY INFORMED PERFORMANCE IN THE SCIENTIFIC, PEDAGOGICAL AND CREATIVE ACTIVITY OF PROFESSOR SVITLANA SHABALTINA
Authors: Біницька, К. М.
Янкович, Олександра Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Біницька К. М., Янкович О. І. Відродження клавесинної школи та історично-інформованого виконавстава в Україні в науково-педагогічній та творчій діяльності професорки Світлани Шабалтіної // Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія. Київ, 2023. № 1(7) С. 351–363. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-1(7)-351-362
Issue Date: 2023
Keywords: Світлана Шабалтіна
клавесин
музична освіта
історично-інформоване виконавство
Svitlana Shabaltina
harpsichord
music education
historically informed performance
Abstract: У статті вивчено відродження клавесинної школи та історично-інформованого виконавства в Україні в науково-педагогічній та творчій діяльності професора С. Шабалтіної, професорки кафедри старовинної музики Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського. У статті всебічно досліджено діяльність та творчість української педагогині, науковиці, музикантки С. Шабалтіної. Мета дослідження: на основі проведеного ретроспективного аналізу всебічно дослідити музично-педагогічну діяльність професорки Світлани Шабалтіної щодо розвитку клавесинної музичної освіти та методики навчання історично-інформованого виконавства та визначити можливості реалізації перспективних ідей у сучасній музичній освіті українських закладів вищої мистецької освіти. Уперше визначені основні етапи професійної та творчої діяльності професорки С. Шабалтіної, зокрема: освітній (1977–1992 рр.); виконавсько-творчий та культурно-просвітницький (1981 р. – до сьогодні); науково-педагогічний (1995 р. – до сьогодні). З’ясовано основні напрями і здобутки педагогічної й культурно-просвітницької діяльності й творчості С. Шабалтіної: музично-педагогічний (відкриття класу клавесину, розвиток методики історично-інформованого виконавства, написання наукових праць з проблем клавесинного виконавства); національно-патріотичний (прем’єрні виконання сольних і камерних творів сучасних українських композиторів); виконавський (з 1981 до сьогодні бере участь у фестивалях сучасної та давньої музики в Україні, Польщі, Угорщині як концертуюча солістка і у складі камерних ансамблів. Виступала з концертами у Великобританії, Франції, Італії, Нідерландах, Німеччині, Швейцарії, Чехії, США, Україні. C. Шабалтіною були записані і випущені CD диски, численні записи на радіо, телебачення, Інтернент контент творів української й європейської класики).
The article examines the revival of the harpsichord school and historically informed performance in Ukraine in the scientific-pedagogical and creative activity of professor S. Shabaltina, professor of the Department of Ancient Music of the National Academy of Music named after P.I. Chaikovskyi. The article comprehensively examines the activity and creativity of the Ukrainian pedagogue, scientist, musician S. Shabaltina. The purpose of the research: based on the retrospective analysis, to comprehensively investigate the music-pedagogical activity of professor Svitlana Shabaltina regarding the development of harpsichord music education and the teaching methodology of historically-informed performance and to determine the possibilities of implementing promising ideas in modern music education of Ukrainian institutions of higher art education. For the first time, the main stages of the professional and creative activity of professor S. Shabaltina have been defined, in particular: educational (1977–1992); executive-creative and cultural-educational (1981 ‒ until today); scientific-pedagogical (1995 ‒ until today). The main directions and achievements of S. Shabaltina’s pedagogical, cultural-educational activity and creativity have been clarified: musical- pedagogical (opening of the harpsichord class, development of historically-informed performance methods, writing scientific works on the problems of harpsichord performance); national-patriotic (premiere performances of solo and chamber works of modern Ukrainian composers; performing (from 1981 to the present, she participates in festivals of modern and ancient music in Ukraine, Poland, Hungary as a concert soloist and as a member of chamber ensembles. She performed concerts in Great Britain, France, Italy, the Netherlands, Germany, Switzerland, the Czech Republic, the USA, Ukraine. S. Shabaltina recorded and released CDs, numerous recordings on radio, television, Internet content of works of Ukrainian and European classics).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28600
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yankovych.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.