Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28736
Title: Зарубіжний досвід соціальної підтримки студентів: уроки для України
Other Titles: FOREIGN EXPERIENCE OF SOCIAL SUPPORT OF STUDENTS: LESSONS FOR UKRAINE
Authors: Поліщук, Віра Аркадіївна
Субтельний, Микола Богданович
Гелюх, Андріан Сергійович
Bibliographic description (Ukraine): Поліщук В. А., Субтельний М. Б., Гелюх А. С. Зарубіжний досвід соціальної підтримки студентів: уроки для України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. Вип. 1(52). С. 159-162. DOI : 10.24144/2524-0609.2023.52.159-162
Issue Date: 2023
Publisher: Ужгородський національний університет
Keywords: студент
заклад вищої освіти
соціальна робота
соціальна підтримка
соціальна служба
соціально-психологічна служба
student
institution of higher education
social work
social support
social service
socialpsychological service
Abstract: Актуальність зумовлена важливістю удосконалення соціальної підтримки студентів в ЗВО України. Соціальна підтримка студентів та членів їх родин в сучасних умовах набуває особливого значення як необхідна умова допомоги й підтримки їх у життєвому й професійному самовизначення і становленні. Мета статті: здійснення аналізу зарубіжного досвіду соціальної підтримки студентства з метою упровадження його прогресивних ідей в практику соціальної роботи зі студентами у ЗВО України. Використано теоретичні методи, повʼязані з вивченням результатів досліджень зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо форм і методів соціальної підтримки студентів, а також метод узагальнення, порівняння, осмислення відомостей про зарубіжний та вітчизняний досвід соціальної підтримки студентів в ЗВО. Охарактеризовано особливості української моделі функціонування соціально-психологічних служб підтримки студентів у ЗВО. Зʼясовано, що у зарубіжних країнах сформовані організаційні основи та упроваджені інноваційні технології соціальної підтримки студентів відповідно до сучасних викликів та потреб. Визначено провідні ідеї зарубіжного досвіду соціальної підтримки студентської молоді, що заслуговують на упровадження у ЗВО України.
The research relevance is determined by the necessity of studying innovative technologies of students social support to be implementated in higher education institutions of Ukraine. The article aim: to analyze the foreign experience of social support of students during their studies in higher education institutions. Methods applied: theoretical methods related to the study of the results of research by foreign and Ukrainian researchers regarding the forms and methods of social support for students, the method of generalization, comparison, and understanding of information on foreign experience of social (social-psychological) support of Ukrainian higher education institutions students. Features of the Ukrainian model of functioning of social (social-psychological) student support services in higher education institutions are characterized; assets and problematic aspects of the activity specifi ed type are singled out. The tasks, leading directions and forms of social services work of foreign higher education institutions are outlined. The diversity of content, forms and methods of activity are characterized, as well as compliance with international approaches and standards of work with the youth, focus on meeting the needs and requests of students, creation of optimal conditions for vital self-determination, professional and personal formation. Innovative technologies of work of student social services determined by modern challenges are characterized: namely, social support for students with disabilities, foreign students and the implementation of special support programs for Ukrainian students and their family members who went abroad because of large-scale war in Ukraine.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28736
ISSN: 2524-0609
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polishchuk_et_al_visnyk_(1)52.pdf570,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.