Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29181
Title: Викладання хореографії у вищій школі в умовах сьогодення
Other Titles: TEACHING CHOREOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION IN TODAY'S CONDITIONS
Authors: Кундис, Руслан Юрійович
Лавриненко, Світлана Олександрівна
Никорович, Іван Юрійович
Машталер, Ірина Іванівна
Тіщенко, Олена Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Викладання хореографії у вищій школі в умовах сьогодення / Р. Ю. Кундис та ін. // Вісник науки та освіти : електронний журнал. Серії філологія, культура і мистецтво, педагогіка, історія та археологія, соціологія. Київ, 2023. № 4(10). С. 885-897. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4(10)-885-897
Issue Date: 2023
Keywords: хореографія
дистанційне навчання
війна
вища школа
choreography
distance learning
war
higher education
Abstract: У статті проаналізовано особливості викладання хореографії у вищій школі в умовах сьогодення. Розглянуто основні види занять, які проводяться під час викладання хореографії: лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів, індивідуальну роботу студентів, консультації, тренінги, ділові ігри, ситуаційні завдання, майстер-класи, проблемні заняття, тематичний диспут, дискусії, лекції-концерти. Зазначено, що становлення майбутнього хореографа проходить в декілька етапів, а саме: перший етап – соціально-психологічна адаптація студентів до умов навчального процесу у вузі. На цьому етапі відбувається заповнення пробілів у знаннях недавніх випускників шкіл, пристосування до способів організації навчальної роботи, характерних вузові; Другий етап – активне освоєння способів оволодіння методологічними вміннями і навичками; Третій етап – професійна орієнтація студентів, що вимагає включення додаткових компонентів у процес навчання і додавання професійної спрямованості. Визначено стадії розвитку професійної спрямованості майбутнього хореографа: поява інтересу до професії як відображення потреби до її оволодіння; формування стійкого інтересу до професійної діяльності та її об’єкту; формування потреби в професійній діяльності й відповідальності за її виконання; набуття комплексу професійно значущих якостей особистості, що об’єднуються педагогічною спрямованістю; формування цілеспрямованості в оволодінні основами педагогічної майстерності як фундаментом готовності до здійснення професійної діяльності. Обґрунтовано, що найактуальнішим і найдієвішим під час дистанційного навчання хореографії є використання VR‐технологій у якості тренажерів на основі 3D моделей при набутті спеціалізації, формуванні професійного світогляду. VR середовище здатне запобігати відволіканню на інші стимули, виокремлювати потрібний стимул та створювати полімодальну стимуляцію. Одним не менш дієвим засобом є платформа для викладання хореографії є e‐lessons, а саме: прості, що ґрунтуються на застосовуванні образу, аудіо‐ та відеозапису, які виступають стимульними засобами для детального інформування майбутніх з основними аспектами хореографічного мистецтва; інтерактивне заняття для ознайомлення та самостійного використання навчального матеріалу за рахунок слайд‐шоу, вікторин, запису ритму. І традиційним засобом для дистанційного викладання хореографії є платформа MOODLE.
The article analyzes the peculiarities of teaching choreography in higher education in today's conditions. The main types of classes that are conducted during the teaching of choreography are considered: lectures, practical classes, independent work of students, individual work of students, consultations, trainings, business games, situational tasks, master classes, problem classes, thematic debate, discussions, lectures-concerts. It is noted that the formation of the future choreographer takes place in several stages, namely: the first stage is the social and psychological adaptation of students to the conditions of the educational process at the university. At this stage, the gaps in the knowledge of recent school graduates are filled, adaptation to the ways of organizing educational work characteristic of the university is carried out; the second stage is the active development of methods of mastering methodological skills; the third stage is the professional orientation of students, which requires the inclusion of additional components in the learning process and the addition of professional orientation. The stages of development of the professional orientation of the future choreographer are defined: the emergence of interest in the profession as a reflection of the need to master it; formation of a stable interest in professional activity and its object; formation of the need for professional activity and responsibility for its implementation; acquisition of a set of professionally significant personality qualities united by pedagogical orientation; formation of purposefulness in mastering the basics of pedagogical skills as the foundation of readiness for professional activity. It is substantiated that the most relevant and effective in distance learning of choreography is the use of VR technologies as simulators based on 3D models in the acquisition of specialization and the formation of a professional worldview. The VR environment can prevent distraction by other stimuli, isolate the desired stimulus, and create polymodal stimulation. Another equally effective tool is the e-lessons platform for teaching choreography, namely: simple, image-based, audio and video recordings that function as stimulus tools to inform future students in detail about the main aspects of choreographic art; interactive lessons for familiarization and independent use of educational material through slideshows, quizzes, and rhythm recording. The MOODLE platform is a traditional tool for teaching choreography remotely.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29181
ISSN: 2786-6165
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mashtaler_et_al_Visnuk_nayku.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.