Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29577
Title: Змішане навчання в контексті цифрової трансформації вищої освіти
Other Titles: BLENDED LEARNING IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION
Authors: Генсерук, Галина Романівна
Терещук, Григорій Васильович
Сисоєв, Олексій
Василенко, Оксана
Bibliographic description (Ukraine): Генсерук Г., Терещук Г., Сисоєв О., Василенко О. Змішане навчання в контексті цифрової трансформації вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. № 1. С. 35-45. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.5
Issue Date: 2023
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: змішане навчання
цифрові технології
перевернуте навчання
співпраця
комунікація
blended learning
digital technologies
flipped learning
collaboration
communication
Abstract: Відзначено, що інтеграція цифрових технологій зі звичайними методами викладання та навчання є особливістю вищої освіти. Інтеграція швидко зростає, насамперед через швидкий розвиток цифрових технологій і підвищення цифрових навичок як студентів, так і викладачів. Цифрові технології вносять потужні зміни в освітню систему. Розширення доступу до пристроїв і засобів зв’язку, підвищення цифрової грамотності студентів, розробка навчальних середовищ та безкоштовних онлайн-ресурсів змінюють способи, за допомогою яких майбутні фахівці отримують доступ до нових знань, а також засвоюють їх. Інноваційною методикою навчання сьогодні є змішане навчання. Обґрунтовано роль такого навчання в цифровій трансформації вищої освіти, проаналізовано та впровадження його моделей в освітній процес закладу вищої освіти (ЗВО). Визначено переваги використання змішаного навчання в освітньому процесі та ключові фактори ефективного змішаного навчального середовища. Детально обґрунтовано модель навчання «Перевернутий клас» та виокремлено ефективні методи для реалізації методики перевернутого класу. Для впровадження моделі змішаного навчання викладач повинен володіти компетенціями, які включає цифрова компетентність педагога. Проведено опитування викладачів щодо вибору ними моделей змішаного навчання. Визначено широкий спектр цифрових інструментів, які використовують викладачі під час проведення занять за методикою змішаного навчання. Узагальнено, що використання моделі змішаного навчання сприяє розвитку цифрової компетентності викладачів і студентів, підвищенню якості освітнього процесу в ЗВО.
The integration of digital technologies with ordinary teaching and learning methods is a feature of higher education. Integration is growing rapidly, primarily due to the quick development of digital technologies and the enhancement of digital skills of both students and teachers. Digital technologies bring about powerful changes in the educational system. Expansion of an access to devices and communication increases students’ digital literacy. The development of learning environment and free online resources change the ways in which students get access to information and obtain new knowledge. Blended learning is an innovative teaching method today. The article substantiates the role of blended learning in the digital transformation of higher education, analyses the implementation of blended learning models in the educational process of a higher education institution. The advantages of using blended learning in the educational process and the key factors of an effective blended learning environment have been determined. The “Flipped Classroom” learning model has been substantiated in detail and effective methods for implementing the flipped classroom methodology have been identified. To implement a blended learning model, a teacher must possess competencies that include the digital competence of a teacher. The poll of teachers regarding their choice of blended learning models has been conducted. A wide range of digital tools, which are used by teachers during classes based on the blended learning method, have been identified. It has been summarized that the use of the mixed learning model contributes to the development of digital competence of teachers and students and the improvement of the quality of the educational process as well.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29577
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2023, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_HENSERUK_TERESHCHUK_SYSOIEV_VASYLENKO.pdf572,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.