Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31
Title: Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних тех-нологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів
Other Titles: Технология смешанного обучения в процессе изучения современных информаци-онных технологий студентами химико-биологических факультетов педагогических університетов
Blended learning technology in study of modern information technologies by students of chemical and biological faculties of pedagogical universities
Authors: Балик, Надія Романівна
Шмигер, Галина Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Балик, Н. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів / Н.Балик, Г.Шмигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 9-17.
Issue Date: Mar-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: електронне навчання
технологія змішаного навчання
комп’ютерна практика
технологія Веб 2.0
Series/Report no.: Педагогіка;1
Abstract: Проаналізовано сучасні підходи до визначення технології змішаного навчання. Розглянуто іннова-ційний підхід до організації навчального процесу, заснований на поєднанні традиційного навчання із на-вчанням у режимі on-line на прикладі курсу «Сучасні інформаційні технології у навчальному процесі». Висвітлено методичний аспект реалізації технології змішаного навчання у процесі проходження комп’ютерної практики студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів.
Проанализированы современные подходы к определению технологии смешанного обучения. Расс-мотрен инновационный подход к организации учебного процесса, основанный на сочетании традицион-ного обучения с обучением в режиме on-line на примере курса «Современные информационные техноло-гии в учебном процессе ». Освещен методический аспект реализации технологии смешанного обучения в процессе прохождения компьютерной практики студентами химико-биологических факультетов педа-гогических университетов.
Modern approaches to the definition of mixed learning technology were analysed. An innovative approach to the educational process based on the combination of traditional teaching and on-line training on the example of «Modern information technologies in educational process» was perfomed. Methodological aspect of the mixed learning technology realization during computer practice by students of chemical and biological faculties of pedagogical universities was shown.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 1
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baluk_chmuger.pdf938,53 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.