Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3367
Title: Співзвучності і дисонанси, або діалог О.Потебні та ф. Де Сосюра.
Authors: Ільницький, Микола
Гірняк, Мар’яна
Bibliographic description (Ukraine): Ільницький, М. Співзвучності і дисонанси, або діалог О.Потебні та ф. Де Сосюра. / Микола Ільницький, Мар’яна Гірняк // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. ред. Р. Гром'як; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Н. Поплавська, М. Ткачук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – C. 8-17. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: слово
знак
означник
означуване
«плаваючий означник»
текст
автор
читач.
Abstract: У статті зосереджено увагу на ключових тезах О.Потебні і Ф. де Сосюра, які стали відправним пунктом для численних досліджень у гуманістиці ХХ століття. Порушено такі проблеми, як виникнення слова і його функціонування, наявність мотивованого зв’язку між зовнішньою формою, внутрішньою формою та лексичним значенням, «довільність» знака, єдність і розрив означника й означуваного, означування в процесі повсякденної і літературної комунікацій, слово, яке зумовлює множинність інтерпретацій і водночас встановлює для них межі.
В статье сосредоточено внимание на ключевых тезисах О.Потебни и Ф.де Соссюра, послуживших отправным пунктом для многочисленных исследований в гуманитаристике ХХ века. Затронуты такие проблемы, как возникновение слова и его функционирование, наличие мотивированной связи между внешней формой, внутренней формой и лексическим значением, «произвольность» знака, единство и разрыв означающего и означаемого, означивание в процессе ежедневной и литературной коммуникаций, слово, приводящее к множественности интерпретаций и определяющее в то же время для них границы.
In the article attention is paid to the O.Potebnya and F. de Saussure key theses, working as a starting point for numerous researches in humanities of XX century. Such problems as appearance of the word and its functioning, availability of motivated connection between external form, internal form and lexical meaning, arbitrariness of the sign, unity and gap between signifier and signified, signifying in the process of everyday and literary communications, the word, leading to plurality of interpretations and defining their limits, are raised.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3367
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 34

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilnytskyy_Mykola .pdf549,87 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.