Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3839
Title: Богородична тематика пісень "Богогласника". До питання студіювання української церковно-пісенної спадщини у контексті християнських світоглідних засад
Other Titles: Богородичная тематика песен «богогласника». к вопросу изучения украинского церковно-песенного наследия в контексте христианских мировоззренческих основ
Toe virgin themes of «Bohohlasnyk» songs. questions to ukrainian study of church-song heritage in the context of christian ideological basis
Authors: Сулій, Наталія Романівна
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Сулій, Н. Р. Богородична тематика пісень "Богогласника". До питання студіювання української церковно-пісенної спадщини у контексті християнських світоглідних засад [Текст] / Н. Р. Сулій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, Л. А. Кондрацька [та ін.] ; головн. ред. О. С. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 1. – С. 28–36. – Бібліогр.в кінці ст.
Series/Report no.: Мистецтвознавство
Abstract: Статтю присвячено вагомості української церковно-пісенної спадщини в історико-музикознавчих дослідженнях з глибшим розкриттям суті християнського змісту. Розглянуто репертуар Богородичних пісень львівського «Богогласника» 1850 р. Б. у контексті світогляду християн. Подано інципітарій пісень до Пресвятої Богородиці.
Статья посвящена весомости украинского церковно-песенного наследия в историко-музыковедческих исследованиях с более глубоким расскрытием сути христианского содержания. Рассмотрен репертуар Богородичных песен львовского «Богогласника» 1850 г. Б. в контексте мировоззрения христиан. Подано инципитарий песен к Пресвятой Богородице.
The article is devoted to presenting the weight of Ukrainian church-song heritage of historical and musicological research with profound disclosure of the nature of Christian content. The repertoire of songs of Virgin Mary of Lviv «Bohohlasnik» 1850 is considered in the context of Christian belief. Filed intsypitariy songs to the Virgin Mary.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3839
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. 2013. № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SULIY.pdf263,65 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.