Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3932
Title: Socjologiczne ujęcie problemu kłamstwa w polityce
Authors: Chrobak, Michał
Woźniak, Małgorzata
Bibliographic description (Ukraine): Chrobak, M. Socjologiczne ujęcie problemu kłamstwa w polityce / Małgorzata Chrobak, Michał Woźniak // Studia Methodologica : [науковий збірник] / голов. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, М. Ткачук, Н. Поплавська [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - Вип. 35 : Поетика лірики : зб. наук. праць пам'яті доктора філол. наук., професора Т. Волкової. – C. 223-228. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Abstract: Artykuł w całości poświęcony został problematyce kłamstwa, które ludzie wykorzystują, aby przekazać informacje niezgodne ze stanem faktycznym, tak by zostały one wzięte za prawdziwe. Szczególnie istotne stawała się kwestia tego w jakich sytuacjach stosuje się kłamstwa, dlaczego ludzie kłamią i są okłamywani oraz jakie są najpowszechniejsze sposoby przekazywania nieprawdziwych informacji innym. Głównym celem było przedstawienie socjologicznego ujęcia problemu kłamstwa w polityce. W tym przypadku idealne wydaje się stwierdzenie Georges’a Duhamela, że „fałsz jest zasadą, a prawda jest wyjątkiem”. Nietrudno odnaleźć liczne przykłady takiego postępowania w polityce. Kłamie się od wieków i na całym świecie, przy czym jak twierdzą teoretycy kłamstwa stają się powszechniejsze we współczesnych społeczeństwach z uwagi na charakterystyczny dla nich brak przejrzystości, który utrudnia stwierdzenie tego czy mamy do czynienia z prawdą czy fałszem. Politycy posługują się kłamstwem w jakimś określonym celu, by uzyskać korzyści materialne, polityczne lub społeczne. Rządzący kłamią chociażby, dlatego aby zyskać poparcie lub osiągnąć wyznaczony sobie cel polityczny. Skutki ich kłamstw odczuwają ich wyborcy, zwykli obywatele.
Article was devoted entirely to issues of lies that people use to convey incorrect information, so that they are taken as true. Particularly important becomes a question of in what situations lies are used, why do people lie and are lied to, and what are the most common methods of transmitting false information to others. The main objective of this article was to present a sociological interpretation of the lies problem in politics. In this case, Georges Duhamel's statement that "falsehood is the rule, and the truth is the exception" seems to be the ideal. It is easy to find numerous examples of this in politics. People have been lying from the ages and around the world, but, as theorists claim, lies are more common in modern societies due to their characteristic lack of transparency, which makes it difficult to say whether we are dealing with the truth or falsity. Politicians use lie in a particular purpose in order to obtain material gain, political or social. The government lies in order to gain the support and achieve political objective. The effects of their lies are felt by their electors and ordinary citizens.
Статья посвящена проблеме неправды и обмана и тому, как неправда используется при передаче информации, не отвечающей действительности, чтобы эта информация была воспринята как правдивая. Особое внимание обращено на обстоятельства, в которых функционирует неправда, на причины обмана, а также на самые распространенные способы передачи неправдивой информации. Главной целью является представление социологического подхода к проблеме обмана в политике. Распространенность обмана в политике хорошо иллюстрирует утверждение Джорджа Дюхамеля: «обман является принципом, а правда исключением». Легко найти многочисленные примеры подобного способа поведения политиков. Обманывали всегда и во всем мире, при этом, как утверждают исследователи, обман становится все более распространенным в современном обществе по характерной причине отсутствия в обществе прозрачности, что делает сложным утверждение того, имеем ли мы дело с правдой или с неправдой. Политики прибегают к обману с определенной целью получения материальных, политических или социальных выгод. Правящий класс обманывает хотя бы для того, чтобы получить поддержку либо достичь поставленной политической цели. Последствия обмана ощущают их избиратели, обыкновенные граждане.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3932
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Woźniak_Małgorzata.pdf405,49 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.