Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4295
Title: Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями
Other Titles: Экспериментальная проверка эффективности реализации педагогических условий формирования готовности будущих учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися
Primary school teachers’ readiness to work with gifted pupils
Authors: Мерва, Людмила Сергіївна
Bibliographic description (Ukraine): Мерва, Л. С. Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями [Текст] / Л. С. Мерва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 1. – С. 67–74. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ефективність
рівні сформованості
педагогічні умови
компоненти
показники
Series/Report no.: Педагогіка
Abstract: Охарактеризовано педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Продемонстровано шляхи їх реалізації в навчально-виховній діяльності вищого навчального педагогічного закладу та обґрунтовано показники ефективності. Розкрито суть понять "умова", "ефективність". Запропоновано напрямки подальшого наукового пошуку у вирішенні вказаної проблеми.
Охарактеризованы педагогические условия формирования готовности будущих учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися. Продемонстрировано пути их реализации в учебно-воспитательной деятельности высшего учебного педагогического заведения и обоснованно показатели эффективности. Раскрыта суть понятий «условие», «эффективность». Предложены направления дальнейшего научного поиска в решении указанной проблемы.
The pedagogical conditions in forming future primary school teachers’ readiness to work with gifted pupils are characterized. The ways of implementing pedagogical conditions in forming readiness for this type of activity in the educational process of higher educational institutions are demonstrated. The indices of effectiveness of realising pedagogical conditions in forming future primary school teachers’ readiness to work with gifted pupils are grounded. Future research prospects are suggested.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4295
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2014, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MERVA.pdf271,91 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.