Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4641
Title: Т. Г. Шевченко і меценатська діяльність родини Симиренків
Other Titles: Т. Г. Шевченко и меценатская деятельность семьи Симиренко
Taras Shevchenko and patronage family Simirenko
Authors: Карпенко, В.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: меценатство
Платон Симиренко
Тарас Григорович Шевченко
підприємці
заслання
Series/Report no.: Історія
Abstract: Доброчинна діяльність на теренах України має давнє коріння, нею займалися навіть цілі родини. Родина Симиренків були одними з найбільших меценатів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розпочали цей вид діяльності вони, надавши фінансову допомогу Тарасу Григоровичу Шевченко. Стаття є розвідкою стосунків представників родини Симиренків з Т. Шевченко. Розповідається про подорож поета Черкащиною, перебування у Млієві, відвідання цукрового заводу. Наводяться цитати з його листів, висвітлюються аспекти їх співпраці та наслідки для родини Симиренків, Кобзаря та суспільства в цілому.
Благотворительная деятельность на территории Украины имеет давние корни, ею занима- лись даже целые семьи. Семья Симиренко были одними из крупнейших меценатов второй пол. ХIХ – начале ХХ вв. Начали данный вид деятельности они, оказав финансовую помощь Тарасу Гри- горьевичу Шевченко. Статья является разведкой отношений представителей семьи Симиренко с Т. Шевченко. Рассказывается о путешествии поэта по Черкасской области, пребывание в Млие- ве, посещение сахарного завода, приводятся цитаты из его писем. Освещаются аспекты их со- трудничества и ее последствия для семьи Симиренко, Кобзаря и общества в целом.
Charitable activities on the territory of Ukraine has ancient roots, it engaged even entire families. Symyrenko’s family were one of the greatest patrons of the second half of the XIX – early XX century. Started the activity by providing financial assistance to Taras Shevchenko. This paper is the exploration of relationships with members of the family Symyrenko and Shevchenko. It was told about the journey of the poet in Cherkasy, stay in Mliyevi, visiting a sugar factory, quotating from his letters. Highlights aspects of their cooperation and its implications for family Symyrenko, poet and society.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4641
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія, 2014, Вип. 1, ч. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpenko.pdf124,33 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.