Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4923
Title: Анатомо-морфологічні особливості рослин сої за комплексної дії Bradyrhizobium japonicum і ретардантів
Other Titles: Анатомо-морфологические особенности растений сои под действием Bradyrhizobium japonicum и ретардантов
Anatomic-morphological peculiarities of soybean plants under the complex influence of Bradyrhizobium japonicum and retardants
Authors: Голунова, Л. А.
Кур’ята, В. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Голунова, Л. А. Анатомо-морфологічні особливості рослин сої за комплексної дії Bradyrhizobium japonicum і ретардантів [Текст] / Л. А. Голунова, В. Г. Кур'ята // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 66–71. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Glycine max
Bradyrhizobium japonicum
ретарданти
анатомічна будова
Series/Report no.: Біологія
Abstract: Вивчався вплив передпосівної інокуляції насіння Bradyrhizobium japonicum і ретардантів на анатомо-морфологічні показники стебла та листків рослин сої. Встановлено, що як передпосівна інокуляція насіння штамом Bradyrhizobium japonicum 71т, так і комплексне її застосування з ретардантами у фазу бутонізації, приводило до формування більш потужної стовпчастої асиміляційної тканини листка, яка відіграє основну роль у фотосинтетичних процесах. За дії антигіберелінових препаратів на фоні бактеризації насіння відмічався кращий розвиток механічних тканин стебла сої, що сприяло підвищенню його міцності та посилювало стійкість проти вилягання.
Изучалось влияние предпосевной инокуляции семян Bradyrhizobium japonicum и ретардантов на анатомо-морфологические показатели стебля и листьев растений сои. Установлено, что как предпосевная инокуляция семян штаммом Br. japonicum 71т, так и ее комплексное использование с ретардантами в фазу бутонизации, влияло на формирование мощной палисадной ассимиляционной ткани листка, играющей главную роль в фотосинтетических процессах. Под влиянием антигиббереллиновых препаратов на фоне бактеризации семян отмечалось лучшее развитие механических тканей стебля сои, что способствовало повышению его прочности и усиливало стойкость против полегания.
The influence of retardants on anatomic-morphological stem and leaf anatomy of soybean plants has been studied. It is established that preliminary inoculation of the soybeans with Bradyrhizobium japonicum 71t strain in complex with retardants application within bud stage caused formation of more massive palisade mesophyll tissue performing a principal part in photosynthesis. The cumulative effect of both treatments manifested itself in a considerable development of mechanical stem tissue and consequent increasing the plant resistance to lying flat.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4923
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія, 2012, № 3 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golunova.pdf151,73 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.