Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4930
Title: Транспорт йонів цинку та кадмію через мембрани еритроцитів риб
Other Titles: Транспорт ионов цинка и кадмия через мембраны еритроцитов риб
Transport of zinc and cadmium ions through the erythrocyte membrane of fish
Authors: Сеник, Ю. І.
Ляврін, Б. З.
Синюк, Ю. В.
Хоменчук, В. О.
Курант, В. З.
Bibliographic description (Ukraine): Транспорт йонів цинку та кадмію через мембрани еритроцитів риб [Текст] / Ю. І. Сеник, Б. З. Ляврін, Ю. В. Синюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 50–54. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: Aug-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: короп
еритроцити
транспорт
цинк
кадмій
Series/Report no.: Біологія
Abstract: Досліджено транспорт йонів цинку та кадмію через мембрани еритроцитів коропа, адаптованого до підвищених концентрацій цих металів. Встановлено, що поглинання йонів металів еритроцитами риб є регульованим та дозозалежним процесом. Проникнення йонів металів через клітинну мембрану досліджуваних гідробіонтів здійснюється за допомогою щонайменше двох типів транспорту: високоафінного та низькоспорідненого.
Исследовано транспорт ионов цинка и кадмия через мембраны эритроцитов карпа, адаптрованного к действию повышенных концентраций этих металлов. Установлено, что поглощение ионов металлов эритроцитами является регулируемым и дозозависимым процессом. Проникновение ионов металлов через клеточную мембрану исследуемых гидробионтов осуществляется с помощью не менее двух типов транспорта: высокоаффинного и низькоаффинного.
Researched the transport of zinc and cadmium ions through the erythrocyte membrane of carp adapted to the elevated concentrations of those metals. Found that the uptake of metal ions by erythrocytes is regulated and dose-dependent process. The penetration of metal ions through the cell membrane of studied fish performs by two types of transport: a high affinity and low affinity.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4930
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія, 2012, № 3 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Senyk.pdf125,14 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.