Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4933
Title: Історія досліджень флористичного складу Передкарпаття
Other Titles: История исследования флористического состава Предкарпатья
History of investigation of flora structureof the foot-hills of the Carpathians
Authors: Стецула, Н. О.
Bibliographic description (Ukraine): Стецула, Н. О. Історія досліджень флористичного складу Передкарпаття [Текст] / Н. О. Стецула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 16–20. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: флора
історія досліджень
угруповання рослин
ландшафт
лікарські рослини
Series/Report no.: Біологія
Abstract: Проведено історичний аналіз ботанічних досліджень і накопичення наукових знань про рослинність Передкарпаття та лікарських рослин зокрема. Весь період досліджень видового складу угруповань передгірських ландшафтів доцільно розділити на три різних за тривалістю та рівнем досліджень етапи. До першого загально-флористичного етапу можна віднести - дослідження 1809 р.-1940 р., до другого популяційного - дослідження 45-80 років XX ст., до третього етапу - сучасні дослідження, з кінця XX - початку XXI століття.
Проведен исторический анализ ботанических исследований и накопления научных знаний о растительности Предкарпатья и лекарственных растений в частности. Весь период исследования видового состава группировок предгорных ландшафтов можно разделить на три разных по продолжительности и уровню исследования этапа. К первому флористическому этапу можно отнести - исследования 1809-1940 г., ко второму популяционному - исследования 45-80 годов XX в., к третьему этапу - современные исследования, с конца XX - начала XXI века.
The historical analysis of botanic investigation was conducted and scientific knowledge about vegetation of the foot hills of the Carpathians was collected and about herbs in particular. All period of the investigation of the specific difference of the composition of grouping of the foot-hill landscapes is to be divided into three different periods according to the durability and the level. The investigation of 1809-1940 can be taken to the first general flora stage; to the second investigation of gruping 45-80 Centure XX; to the third modern investigation from the of Centure XX to the beginning of the Centure XXI.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4933
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія, 2012, № 3 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stetsula.pdf115,4 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.