Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5230
Title: Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні
Other Titles: Организация самостоятельной познавательной деятельности студентов по методике обучения географии в контексте развития высшей школы в Украине
Organization of self study cognitive learning of students on the methodology of teaching geography in the context of higher education development in Ukraine
Authors: Кобернік, С. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Яременко Л. А. Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості учня в позашкільній освіті [Текст] / Л. А. Яременко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 182–188. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: самостійна робота студентів
пізнавальна навчальна діяльність
форми і види самостійної роботи
завдання для самостійної роботи
методика навчання географії
методичні рекомендації
вища педагогічна освіта
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Проаналізовано значення і визначено сучасний стан самостійної роботи студентів з методики навчання географії в умовах реформування вищої освіти в Україні. Запропоновано сучасну класифікацію форм і завдань для організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів географії за змістом нормативної методичної дисципліни. Охарактеризовано основні види завдань самостійної діяльності студентів з методики навчання географії в межах аудиторних занять і позааудиторної роботи. Розроблено методичні рекомендації для якісного й раціонального виконання студентами елементів самостійної роботи з дисципліни та оцінювання її результатів.
Проанализированы значение и современное состояние самостоятельной роботы студентов по методике обучения географии в условиях реформирования высшего образования в Украине. Предложена современная классификация форм и заданий для организации самостоятельной познавательной деятельности будущих учителей географии в соответствии с содержанием нормативной методической дисциплины. Дана характеристика основных видов заданий самостоятельной деятельности студентов по методике обучения географии для аудиторных занятий и внеаудиторной роботы. Разработаны методические рекомендации для качественного и рационального выполнения студентами элементов самостоятельной роботы по данной дисциплине и оценивания ее результатов.
The article analyzes the importance and defines the current state of students ’ self study learning on the methodology of teaching geography in terms of reforming higher education in Ukraine. A modern classification offorms and tasks for the organization of self study learning offuture teachers of geography within the meaningf normative methodical discipline is suggested. The basic types of tasks for students’self study learning on the methodology of teaching geography within the classroom training and extracurricular work are described. The appropriate methodical recommendations for students’ qualitative and efficient accomplishment of the elements
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5230
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobernik.pdf142,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.