Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5241
Title: Формування іншомовних знань і навичок студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками
Other Titles: Формирование иноязычных знаний и навыков студентов неязыковых специальностей в процессе работы со словарями
Foreign language knowledge and skills formation by the students of non-linguistic specialities in the process of working with dictionaries
Authors: Кирикилиця, В. В.
Bibliographic description (Ukraine): Шульга I. М. Вплив ґендерних настановлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів [Текст] / I. М. Шульга // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та Ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 124–130. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: види роботи зі словником
знання і навички
мовні навички
мовленнєва діяльність
іншомовна лексика
іншомовна комунікативна компетенція
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто проблему формування іншомовних знань і навичок студентів, що є складовими їх іншомовної компетенції, в процесі роботи зі словниками. Зміст іншомовної комунікативної компетенції розкрито у поєднанні і взаємозв’язку таких компетенцій: мовна (лінгвістична), мовленнєва (комунікативна), соціокультурна (країнознавча та лінгвокраїнознавча). Обгрунтовано доцільність проведення роботи зі словниками для навчання студентів вимови, орфографії, лексики, граматики, словотворення, а також визначення лексичного значення слова. Особливу увагу приділено практичному виконанню студентами немовних спеціальностей основних видів роботи зі словником, які спрямовані на формування фонетичних, орфографічних, лексичних та граматичних знань і навичок. Проаналізовано процес розвитку іншомовних знань і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі.
Рассматривается проблема формирования иноязычных знаний и навыков студентов, которые являются составными их иноязычной компетенции, в процессе работы со словарями. Содержание иноязычной коммуникативной компетенции раскрыто в сочетании и взаимосвязи таких компетенций: языковая (лингвистическая), речевая (коммуникативная), социокультурная (страноведческая и лингвострановедческая). Обоснована целесообразность проведения работы со словарями для обучения студентов произношения, орфографии, лексики, грамматики, словообразования, а также определения лексического значения слова. Особое внимание уделено практическому выполнению студентами неязыковых специальностей основных видов работы со словарем, направленных на формирование фонетических, орфографических, лексических и грамматических знаний и навыков. Осуществлен анализ процесса развития иноязычных знаний и навыков в различных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
The article deals with the problem of formation of students’ foreign language knowledge and skills, which are the foreign language competence components, in the process of working with dictionaries. The content of foreign language communicative competence has been revealed in combination and relationship of the following competencies: language (linguistic), speech (communicative) and socio-cultural (geographic and linguistic-geographic). The necessity of students’ dictionaries activity for learning pronunciation, spelling, vocabulary, grammar, word formation, and also for defining lexical meaning of a word has been grounded. The special attention has been spared to students’ practical dictionary activities aimed at phonetic, orthographic, lexical and grammatical knowledge and skills formation. The process of foreign language knowledge and skills development in the different types of speech activity such as speaking, listening, reading and writing has been analyzed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5241
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurukuluca.pdf136,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.