Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5242
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРусалкіна, Л. Г.-
dc.date.accessioned2015-11-06T12:26:36Z-
dc.date.available2015-11-06T12:26:36Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationВовк О. І. Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект [Текст] / О. І. Вовк // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та Ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 82–87. – Бібліогр. в кінці ст.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5242-
dc.description.abstractРозглянуто структуру та організацію навчання англомовного ділового спілкування студентів-медиків. Основну увагу приділено побудові експериментальної моделі формування вмінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів. Запропонована модель спрямована на продуктивне оволодіння лексичними і граматичними навичками спілкування, формування комунікативних умінь англомовного ділового спілкування студентів-медиків, має комунікативну спрямованість і професійну зорієнтованість. Встановлено, що вправи відповідають рівню володіння майбутніми лікарями англійською мовою і розташовуються із збільшенням складності завдань.uk_UA
dc.description.abstractРассмотрены структура и организация обучения англоязычному деловому общению студентов-медиков. Основное внимание уделено построению экспериментальной модели формирования умений англоязычного делового общения у будущих врачей. Предложенная модель направлена на продуктивное овладение лексическими и грамматическими навыками общения, формирование коммуникативных умений англоязычного делового общения студентов-медиков, имеет коммуникативную направленность и профессиональную ориентацию. Установлено, что упражнения соответствуют уровню владения будущими врачами английским языком и располагаются в порядке возрастания сложности заданий.uk_UA
dc.description.abstractThe article is devoted to the structure and organization of medical students’ business English teaching process. The main attention is spared to the problem of creation of the experimental model of future doctors’ business English skills formation. The suggested model is aimed at productive mastering of lexical and grammar communicative skills, at formation of business English communicative abilities of students-medics; it has communicative direction and is professionally oriented. The exercises correspond to English language knowledge of the future doctors and are set in sequence of increasing complexity.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка;-
dc.titleСтруктурні елементи формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарівuk_UA
dc.title.alternativeСтруктурные елементы формирования умений англоязычного делового общения у будущих врачейuk_UA
dc.title.alternativeStructural elements of the process of business english skills formation in future doctorsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusalkina.pdf131,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.