Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5242
Title: Структурні елементи формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів
Other Titles: Структурные елементы формирования умений англоязычного делового общения у будущих врачей
Structural elements of the process of business english skills formation in future doctors
Authors: Русалкіна, Л. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Вовк О. І. Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект [Текст] / О. І. Вовк // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та Ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 82–87. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглянуто структуру та організацію навчання англомовного ділового спілкування студентів-медиків. Основну увагу приділено побудові експериментальної моделі формування вмінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів. Запропонована модель спрямована на продуктивне оволодіння лексичними і граматичними навичками спілкування, формування комунікативних умінь англомовного ділового спілкування студентів-медиків, має комунікативну спрямованість і професійну зорієнтованість. Встановлено, що вправи відповідають рівню володіння майбутніми лікарями англійською мовою і розташовуються із збільшенням складності завдань.
Рассмотрены структура и организация обучения англоязычному деловому общению студентов-медиков. Основное внимание уделено построению экспериментальной модели формирования умений англоязычного делового общения у будущих врачей. Предложенная модель направлена на продуктивное овладение лексическими и грамматическими навыками общения, формирование коммуникативных умений англоязычного делового общения студентов-медиков, имеет коммуникативную направленность и профессиональную ориентацию. Установлено, что упражнения соответствуют уровню владения будущими врачами английским языком и располагаются в порядке возрастания сложности заданий.
The article is devoted to the structure and organization of medical students’ business English teaching process. The main attention is spared to the problem of creation of the experimental model of future doctors’ business English skills formation. The suggested model is aimed at productive mastering of lexical and grammar communicative skills, at formation of business English communicative abilities of students-medics; it has communicative direction and is professionally oriented. The exercises correspond to English language knowledge of the future doctors and are set in sequence of increasing complexity.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5242
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusalkina.pdf131,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.