Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5244
Title: Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю
Other Titles: Качественные показатели эффективности технологий формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих специалистов природоведческого профиля
Qualitative indicators of efficiency of technologies developing esp competence in students majoring in sciences
Authors: Микитенко, Н. О.
Bibliographic description (Ukraine): Ковтонюк М. М. Концепція фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики [Текст] / М. М. Ковтонюк // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та Ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 56–62. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Визначено й продіагностовано якісні показниив ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей: об’єктивного та суб’єктивного оцінювання рівня сформованості іншомовної професійної компетентності студентів; вмотивованості професійного вибору студента; особливостей організації та навчання зміст; найбільш популярних видів навчальної діяльності; використання у навчальному процесі методів активного навчання. Визначено парадигму експериментального дослідження ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей. На основі інтерпретації якісних показників доведено гіпотезу про ефективність технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей.
Определены и диагностированы качественные показатели эффективности технологий формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих специалистов естествоведческих спеціальностей: объективного и субъективного оценивания уровня сформированности иноязычной профессиональной компетентности студентов; правильности профессионального выбора студента; особенностей организации и содержания и обучения; наиболее популярных видов учебной деятельности, использование в учебном процессе методов активного обучения. Определена парадигма экспериментального исследования эффективности технологий формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих специалистов естествоведческих специальностей. На основе интерпретации качественных показателей доказана гипотеза об эффективности технологий формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих специалистов естествоведческих специальностей.
The article is dedicated to identifying and diagnosing qualitative indicators of efficiency of technologies developing ESP competence in students majoring in Sciences, namely: indicators of objective and subjective assessment of students’ ESP competence, students’ motivation regarding professional choice, organizational features of professional training, its contents, the most popular learning activities, use of active methods of study in educational process. The paradigm of experimental research of efficiency of technologies developing ESP competence in students majoring in Sciences has been defined. Based on the interpretation of the qualitative indicators the hypothesis of efficiency of technologies developing ESP competence in students majoring in Sciences has been proven.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5244
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mukutenko.pdf166,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.