Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5248
Title: Формування культури родинних взаємин як пріоритетний напрямок сімейного виховання у сучасному соціокультурному просторі
Other Titles: Формирование культуры родственных взаимоотношений как приоритетное направление семейного воспитания в современном социокультурном пространстве
The formation of culture of family relations as a priority direction of family upbringing in the contemporary sociocultural space
Authors: Северинчук, Л. А.
Bibliographic description (Ukraine): Янкович І. І. Періодизація розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (1945–2012 роки) [Текст] / І. І. Янкович // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та Ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 149–155. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Аналізуються дослідження у педагогіці та психології з проблем підготовки молоді до створення сім’ї. Відзначається взаємозалежність рівнів культури стосунків у сім’ї та культури в суспільстві загалом. Обґруновується пріорітетність формування культури родинних взаємин як напрямку сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі. Розкриваються окремі аспекти формування культури родинних взаємин молоді. Доводиться необхідність застосування методик самопізнання та самовдосконалення у процесі формування культури родинних взаємин, описуються змістові взаємозв’язки між формуванням внутрішньої культури індивіда, культурою родинних взаємин і самопізнання. Розкривається сутність формування культури родинних взаємин у контексті самопізнавальної діяльності.
Анализируются исследования в педагогике и психологии по проблемам подготовки молодежи к образованию семьи. Акцентируется внимание на взаимозависимости уровней культуры отношений в семье и культуры в обществе в целом. Обосновывается приоритетность формирования культуры родственных взаимоотношений как направления семейного воспитания в современном социокультурном пространстве. Раскрываются отдельные аспекты формирования культуры родственных взаимоотношений молодежи. Доказывается необходимость применения методик самопознания и самоусовершенствования в процессе формирования культуры родственных взаимоотношений. Описаны смысловые взаимосвязи между формированием внутренней культуры индивида, культурой родственных взаимоотношений и самопознанием. Раскрывается сущность формирования культуры родственных взаимоотношений в контексте самопознавательной деятельности.
In the article the researches in pedagogy and psychology are analyzed as for problems of preparing young people to create a family, it is emphasized the interdependence of cultural relationships in the family and the level of culture in society in general. Some reasonable grounds are given to the priority of forming the culture of family relations as a direction of family upbringing in the contemporary sociocultural space. Some aspects of forming culture of youth’s family relations are revealed there as well. The author proves the necessity of applying methods of self-knowledge and self-improvement in the process of forming culture in the family relationships; describes the semantic relationships between forming the internal culture of a person, the culture of family relations and self-knowledge activity; reveals the essence of the concept "a culture of family relations" in the context of self-knowledge activity.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5248
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Severenthuk.pdf125,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.