Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5249
Title: Періодизація розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (1945–2012 роки)
Authors: Янкович, І. І.
Bibliographic description (Ukraine): Oliynyk I. Giving and receiving constructive feedback [Текст] / I. Oliynyk // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та Ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 119–123. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: періодизація
виховна робота з учнями
підготовка майбутніх учителів у Польщі
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Обґрунтовано й визначено періодизацію розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах (ВНЗ) Польщі до виховної роботи з учнями в другій половині ХХ – на початку ХХI ст. Встановлено критерії для визначення періодів: зміна освітньо-виховної концепції держави та суспільно-політичних чинників, що впливають на її розроблення; вплив реформ вищої педагогічної й загальної освіти, законодавчих актів на підходи щодо виховання; розвиток освітніх технологій у ВНЗ. Виокремлено три періоди: 1945–1989 рр. – тоталітарно-уніфікаційний; 1990–1999 рр. – демократично-пошуковий; 2000–2012 рр. – технологічно-інтеграційний; визначено їх провідні тенденції. З’ясовано можливості реалізації позитивного історичного досвіду й перспективи вдосконалення підготовки вчителів до виховної роботи з учнями.
Обоснована периодизация развития подготовки будущих учителей в педагогических вузах Польши к воспитательной работе с учащимися во второй половине ХХ – в начале ХХI веков. Установлены критерии для выделения периодов: изменение образовательно-воспитательной концепции государства и общественно-политических факторов, влияющих на ее разработку; влияние реформ высшего педагогического и общего образования, законодательных актов на подходы по воспитанию; развитие образовательных технологий в вузах. Выделены три периода: 1945–1989 гг. – тоталитарно-унификационный; 1990–1999 гг. – демократически-поисковый; 2000–2012 гг. – технологически-интеграционный; определены их основные тенденции. Выяснены возможности реализации позитивного исторического опыта и перспективы совершенствования подготовки учителей к воспитательной работе с учащимися.
Periodization of development of future teachers’ training in pedagogical higher educational institutions of Poland to educational work with pupils in the late twentieth and early twenty first centuries has been grounded in the article. Changing of educational conception of the state and socio-political factors which have effect on its development; influence of reforms of higher pedagogical and general education, of legislative acts on the approaches concerning education; development of educational technologies in educational institutions have been determined as criteria to select periods. There have been distinguished three periods: 1945–1989 – totalitarian and unified; 1990–1999 – democratic and searching; 2000–2012 – technological and integration. The main tendencies of these periods have been found out. Possibilities of positive historical experience implementation and prospects of improvement of teachers’ training to educational work with pupils have been cleared up.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5249
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yankovith.pdf160,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.