Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5250
Title: Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної
Other Titles: Внедрение методов эйдетики во время занятий по украинскому языку как иностанному
Implementation of eidetic memory methods during teaching ukrainian as a foreign language
Authors: Назаревич, Л. Т.
Bibliographic description (Ukraine): Микитенко Н. О. Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю [Текст] / Н. О. Микитенко // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та Ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 112–118. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Обґрунтовано актуальність досліджень у галузі методики викладання української мови як іноземної. Відзначено ефективність ейдетики як підходу до вивчення української мови як іноземної. Проаналізовано та проілюстровано деякі методи ейдетики (ланцюжковий, піктографічний, фонетичних асоціацій). Висвітлено основний її принцип – наочність, що базується на розвитку образного мислення і є інструментом швидкого й ефективного засвоєння нового матеріалу. На основі досвіду практичної діяльності встановлено, що розглянуті методи підвищують ефективність роботи зі студентами-іноземцями.
Отмечена актуальность исследований в области методики обучения украинскому языку как иностранному. Указано эффективность эйдетики в процессе изучения украинского языка как иностранного. Проанализированы и проиллюстрированы некоторые методы эйдетики (цепной, пиктографический, фонетических ассоциаций). Освещен основной её принцип ― наглядность, основанный на развитии образного мышления, являющийся инструментом быстрого и эффективного усвоения нового материала. Установлено на основе опыта практической деятельности, что на занятиях по украинскому языку рассмотренные методы повышают эффективность работы со студентами-иностранцами.
Actuality of studying methods of teaching Ukrainian as a foreign language is emphasized. Accent is made on effectiveness of Eidetic memory as a way of teaching Ukrainian as a foreign language. Some methods of Eidetic memory (string, pictographic, phonetic associations) are analyzed and illustrated. The basic Eidetic memory principle ― visibility which is based on the development of creative thinking and serves as a tool for fast and effective studying of new material. On the basis of practical experience it is proved that the methods viewed make the work with foreign students more effective.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5250
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarevut.pdf147,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.