Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5630
Title: Участь МВС у реалізації міграційної політики України (історико-правовий аспект)
Other Titles: Участие МВД в реализации миграционной политики Украины (историко-правовой аспект)
Participation of the ministry of internal affairs in realization of a migratory policy of Ukraine (historical and legal aspect)
Authors: Зозуля, Євген
Keywords: міграційна політика
діяльність МВС
протидія незаконній міграції
регулювання міграційних процесів
реформування МВС України
Issue Date: 2010
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Зозуля, Є. Участь МВС у реалізації міграційної політики України (історико-правовий аспект) [Текст] / Є. Зозуля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 213-218. – Бібліогр. в кінці ст.
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті проаналізовано окремі аспекти діяльності МВС України щодо участі в реалізації міграційної політики України, зокрема у сфері протидії незаконній міграції. Здійснено дослідження формування нормативно-правової бази, визначення місця й ролі структурних підрозділів МВС у реалізації завдань на цьому напрямку їх діяльності. Розглянуто напрямки вдосконалення роботи органів внутрішніх справ із посилення ефективності міграційного контролю, запропоновано окремі заходи на законодавчому та інституційному рівні для здійснення державної політики у сфері управління міграцією та державними кордонами України.
В статье проанализированы отдельные аспекты деятельности МВД Украины относительно участия в реализации миграционной политики Украины, особенно в сфере противодействия неза-конной миграции. Осуществлено исследование формирования нормативно-правовой базы, определе-ния места и роли структурных подразделений МВД в реализации задач на этом направлении их деятельности. Рассмотрены направления совершенствования работы органов внутренних дел по усилению эффективности миграционного контроля, предложены отдельные мероприятия на зако-нодательном и институциональном уровне для осуществления государственной политики в сфере управления миграцией и государственными границами Украины.
In the article it is analyzed separate aspects of activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine concerning participation in realization of the Ukrainian migratory policy, especially in the sphere of illegal migration counteraction. It is investigated the formation of standard-legal base, place definition and a role of structural divisions of the Ministry of Internal Affairs in realization of problems on this direction of their activity. It is considered the directions of work perfection concerning law-enforcement bodies on strengthen-ing of efficiency of migratory control, it is offered concrete actions regarding legislative and institutional level for state policy realization in sphere of migration management and state frontiers of Ukraine.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5630
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія, 2010, Вип. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zozyla.pdf137,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.