Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5840
Title: Вплив підвищеної температури водного середовища на фізіологічний стан прісноводних двостулкових молюсків
Other Titles: Влияние повышенной температуры водной среды на физиологическое состояние пресноводных двустворчатых моллюсков
Influence of an increase temperature of water environment is on the physiological state of freshwater bivalves mollusks
Authors: Красюк, Ю. М.
Bibliographic description (Ukraine): Красюк, Ю. М. Вплив підвищеної температури водного середовища на фізіологічний стан прісноводних двостулкових молюсків / Ю. М. Красюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 362–365. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: двостулкові молюски
зябра
нога
мантія
підвищена температура
загальний білок
аденозинтрифосфатаза
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Досліджено особливості фізіологічного стану двостулкових прісноводних молюсків Anodonta cygnea і Unio tumidus при підвищеній температурі навколишнього середовища. За таких умов було відмічено зростання вмісту загального білку в зябрах, нозі та мантії обох видів молюсків. Також, було показано, що за впливу температурного чинника активність АТФ-ази в тканинах A. cygnea та U. tumidus була вищою, ніж в молюсків контрольної групи.
Исследовали особенности физиологического состояния двустворчатых пресноводных моллюсков Anodonta cygnea и Unio tumidus при повышенной температуре окружающей среды. При этих условиях, было отмечено увеличение концентрации белка в жабрах, ноге и мантии обоих видов моллюсков. Также, было показано, что при влиянии температурного фактора среды активность АТФ-азы в тканях A. cygnea и U. tumidus была выше, чем в контрольной группе моллюсков.
Peculiarities of the physiological state of freshwater bivalves of Anodonta cygnea and Unio tumidus was investigated at the increase temperature of environment. In these terms, the increase of the protein concentration of both types of mollusks was marked in a gill, leg and mantle. Also was shown that the activity of enzymes of ATP-ase in tissues of A. cygnea and U. tumidus was higher than in control mollusks group.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5840
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasyuk.pdf97,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.