Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6529
Title: Функціонування оперативно-агентурної мережі НКДБ на Закарпатті у 1945–1946 рр. (на основі архівних матеріалів)
Other Titles: Функционирование оперативно-агентурной сети НКГБ на Закарпатье в 1945–1946 гг. (на основе архивных материалов)
Activities of operational NKVD agents in Transcarpathia 1945–1946 (based on archival materials)
Authors: Зуляк, Іван Степанович
Bibliographic description (Ukraine): Зуляк, І. Функціонування оперативно-агентурної мережі НКДБ на Закарпатті у 1945–1946 рр. (на основі архівних матеріалів) / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 74–78. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Закарпаття
НКДБ
агентура
радянізація
антирадянська діяльність
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті проаналізовано функціонування оперативно-агентурної мережі НКДБ на Закарпатті в окреслений період. Охарактеризовано суспільно-економічну і політичну ситуацію, яка склалася на Закарпатті, зокрема незадоволення місцевого населення радянізаційними процесами. Досліджено дії органів радянської держбезпеки з виявлення «ворожих» владі елементів.
В статье проанализировано функционирование оперативно-агентурной сети НКВД на Закарпатье в исследованный период. Охарактеризовано общественно-экономическую и политическую ситуацию, которая сложилась на Закарпатье, в частности недовольство местного насіления радянизационными процессами. Исследованы действия органов советской госбезопасности по выявлению «вражеских» власти элементов.
The article deals with Activities of operational NKVD agents in Transcarpathia. The article describes social, economic, and political situation that was in Transcarpathia. It is investigated the actions of the Soviet state security authorities to identify hostile elements.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6529
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2015. Вип. 1. Ч. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuliak.pdf539,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.