Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6861
Title: Lonicera nigra L. – автохтонний вид флори України
Other Titles: Lonicera nigra L. – автохтонный вид флори Украины
Lonicera nigra L. – autochthonous genus of the Ukrainian flora
Authors: Лавріненко, В. М.
Bibliographic description (Ukraine): Лавріненко, В. М. Lonicera nigra L. – автохтонний вид флори України / В. М. Лавріненко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – Вип. 1 (65). – С. 24–28. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Lonicera nigra L.
локалітет
угруповання
місцязнаходження
місцязростання
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Виявлено основні локалітети та досліджено склад природних угруповань виду Lonicera nigra L. у флорі України, уточнено місця його гербаризації. За результатами досліджень – 16 місцезнаходжень рослин виду Lonicera nigra L. підтверджено, а також в 4-х випадках підтверджено та виявлено нові локалітети виду. Нами виявлено місцезростання Lonicera nigra L. на горі Говерла (Рахівський р-н, Закарпатської обл.) на висоті близько 1000 м над рівнем моря в монодомінантному ялиновому лісі в асоціації Piceetum mustsosum та поясі букових лісів Українських Карпат в околицях с. Климець в Сколівському районі Львівської області де вид входить до складу чагарникового ярусу чистої бучини. Встановлено, що місцезростання виду Lonicera nigra L. приурочені до західної частини України – Українські Карпати (Зовнішньокарпатська, Вододільно-Верховинська, Полонинсько-Чорногірська, Вулканічно-міжгірноулоговинна та Закарпатська низовинна області). Українська частина ареалу виду розміщена в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Природні угруповання виду приурочені до карпатських букових та ялинових монодомінантних лісів і входять до асоціацій Piceetо-Fagetum. Підлісок розріджений, представлений Daphne mezereum L., Sambucus racemosa L., Sorbus aucuparia L., Spiraea ulmifolia Scop. та L. nigra. В трав’яно-чагарниковому ярусі домінують Oxalis acetosella L., Vaccinium myrtillus L., Asarume uropaeum L., Blechnum spicant (L.) Roth, Campanula latifolia L. В угрупованнях L. nigra трапляэться поодинокими особинами. Вид Lonicera nigra L. є асектатором, який входить до складу фітоценозів, однак, на створення фітосфери не впливає, оскільки займає специфічні екологічні ніші на узліссях, галявинах, вздовж потоків та на скелястих схилах, де трапляються лише поодинокі особини.
Выявлены основные локалитеты и исследовано состав естественных груп вида Lonicera nigra L. во флоре Украины, уточнены места его гербаризации. По результатам исследований - 16 мест нахождений растений вида Lonicera nigra L. подтверждено, а также в 4-х случаях подтверждены и выявлены новые локалитеты вида. Установлено, что места произростания вида Lonicera nigra L. приурочены к западной части Украины - Украинские Карпаты (Внешнекарпатская, Вододильно-Верховинськая, Полонинско-Черногорская, Вулканически-мижгорноулоговинная и Закарпатская низменная области). На высоте около 1000 м над уровнем моря в монодоминантному еловом лесу в ассоциации Piceetum mustsosum и поясе буковых лесов Украинских Карпат в окрестностях с. Климец в Сколевском районе Львовской области, где вид входит в состав кустарникового яруса чистой бучини. Украинская часть ареала вида размещена в Закарпатской, Черновецкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Естественные группы вида приурочены к карпатским буковым и еловым монодоминантным лесам и входят в ассоциации Piceetо-Fagetum. Подлесок разреженный, в состав котрого входят Daphne mezereum L., Sambucus racemosa L., Sorbus aucuparia L., Spiraea ulmifolia Scop. и Lonicera nigra L. В травяно-кустарниковом ярусе доминируют Oxalis acetosella L., Vaccinium myrtillus L., Asarume uropaeum L., Blechnum spicant (L.) Roth, Campanula latifolia L. В групах Lonicera nigra L. встречается единичными особями. Таким образом, вид Lonicera nigra L. является ассектатором, который входит в состав фитоценозов, однако, на создание фитосферы не влияет, поскольку занимает специфические экологические ниши на опушках, полянах, вдоль потоков и на скалистых склонах, где случаются лишь единичные особи.
The principle location of genus Lonicera nigra L. is revealed and the structure of its natural grouping in the flora of Ukraine is inverstigated in this article. The places of its herbariae are précised. According to the research results 16 plant locations of genus Lonicera nigra L. are confirmed and new species locations in 4 cases are acknowledged and detected. We have exposed the deposit of Lonicera nigra L. on the mountain Hoverla (Rakhiv district) on the approximate height 1000 metres above sea level in the predominant fir-wood in Piceetum mustsosum association and the beech-wood zone of the Carpathian mountains in the suburbs of the village of Klymenets (Skole district, Lviv region), where the genus is a part of the clear elder cluster. It is determined that the genus Lonicera position belongs to the western part of Ukraine – the Carpathian Mountains (Zovnishnokarpatska, Vododilno-Verkhovynska, Polonynsko-Chornohirska and Transcarpathian lowland regions). The Ukrainian part of a natural habit of species is located in Zakarpattia, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk and Lviv regions. Natural grouping of genus refers to the Carpathian predominate beech and fir forests and is a part of Piceetо-Fagetum association. Underbrush is represented by Daphne mezereum L., Sambucus racemosa L., Sorbus aucuparia L., Spiraea ulmifolia Scop. and Lonicera nigra. Oxalis acetosella L., Vaccinium myrtillus L., Asarume uropaeum L., Blechnum spicant (L.) Roth, Campanula latifolia L. prevail in the grass shrub clusters. Lonicera nigra L. is found as a solitary unit in grouping. Lonicera nigra L. is rare in the beech-wood area of the Carpathians. In the suburbs of the village of Klymets in Skole district, Lviv region (Klymenets forestry) Lonicera nigra L. is a part of the clear elder cluster. Forest stand is monodominant. Due to the high darkness of the beech forest the underbrush and the grass cluster are poorly marked. Among bushes, except Lonicera nigra L., Daphne mezereum L. and Rubus hirtus Waldst. &Kit are represented here. In the grass cluster, except Carex pilosa Scop., Asarume uropaeum L., Blechnum spicant (L.) Roth, Campanula latifolia L., Lathyrus laevigatus (Waldst. &Kit.) Gren., Hedera helix L. are found. Solitary bushes grow in skirts, lawns, along streams. The genus Lonicera nigra L. is an asektator, it is a part of the plant communities, and however, it does not affect the creation fitosfera. The Lonicera nigra L. covers specific ecological niches on edges, meadows, along streams and on rocky slopes, where there are only a few individuals.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6861
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2016. Вип. 1 (65)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lavrynenko.pdf164,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.