Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/69
Title: Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики
Other Titles: Методические аспекты использования проектных технологий в системе дистанционного обучения в процессе изучения информатики
Methodological aspects of using design technologies in distance learning of computer science
Authors: Скасків, Ганна Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Скасків, Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики / Ганна Скасків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 108-114.
Issue Date: Mar-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: навчально-пізнавальна діяльність
дистанційне навчання
скретч
діяльнісний підхід
Abstract: Визначено методичні особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час ви-вчення інформаційних технологій. Представлено результати дослідження з питань впровадження прое-ктних методик у навчальний процес на прикладі скретч-проектів. Обґрунтовано доцільність і можливо-сті реалізації діяльнісного підходу до вивчення окремих розділів шкільного курсу інформатики з викори-станням проектних технологій у системі дистанційного навчання.
Определены методические особенности организации учебно-познавательной деятельности уча-щихся при изучении информационных технологий. Представлены результаты исследования по вопросам внедрения проектных методик в учебный процесс на примере скретч-проектов. Обоснована целесообра-зность и возможности реализации деятельностного подхода к изучению отдельных разделов школьного курса информатики с использованием проектных технологий в системе дистанционного обучения.
The methodical peculiarities of teaching students computer science are discussed. The results of the re-search on the implementation of design methodologies in the educational process on the example of scratch pro-jects are given. The necessity and possibilities of realization the active approach in teaching a certain chapters of computer science using design technologies in distance learning system.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/69
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 1
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skaskiv.pdf244,98 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.