Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6903
Title: Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до використання електроінструменту
Other Titles: Организационно-педагогические условия подготовки будущих учителей трудового обучения и технологий к использованию электроинструментов
Institutional and pedagogical conditions for training of teachers labour training and technologies for power tools
Authors: Терещук, Григорій Васильович
Туранов, Юрій Олексійович
Понятишин, В. В.
Bibliographic description (Ukraine): Терещук, Г. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до використання електроінструменту / Г. В. Терещук, Ю. О. Туранов, В. В. Понятишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – № 2. – С. 132–137. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: вчитель трудового навчання і технологій
електроінструмент
організаційно-педагогічні умови
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Вказано чинники, що визначають доцільність поглибленого вивчення електроінструменту майбутніми вчителями трудового навчання і технологій: зростання ринку електроінструменту; розробка нових типів інструменту; широке використання електроінструменту в домашніх майстернях і в умовах індивідуального виробництва; наявність питань щодо вивчення електроінструменту в програмах трудового навчання і навчання технологій, профільного навчання старшокласників, навчання учнів закладів професійно-технічної освіти. Встановлено організаційно-педагогічні умови формування у студентів умінь роботи електроінструментом: організація самоосвіти; розробка і впровадження у навчальний процес дидактичного забезпечення; здійснення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах практико-орієнтованого навчання, виготовлення виробів з використанням електроінструменту.
Указаны факторы, определяющие целесообразность углубленного изучения электроинструмента будущими учителями трудового обучения и технологий: рост рынка электроинструмента; разработка новых типов инструмента; широкое использование электроинструмента в домашних мастерских и в условиях индивидуального производства, наличие вопросов по изучению электроинструмента в программах трудового обучения и обучения технологий, профильного обучения старшеклассников, обучение учащихся учреждений профессионально-технического образования. Установлены организационно-педагогические условия формирования у студентов умений работы электроинструментом: организация самообразования; разработка и внедрение в учебный процесс дидактического обеспечения; осуществление профессиональной подготовки будущих учителей в условиях практико-ориентированного обучения, изготовления изделий с использованием электроинструментов.
Factors that indicate the feasibility depth study of power future teachers of labor studies and Technology (growth of market power, the development of new types of instrument; widespread use of power tools in home workshops and in terms of individual production, availability issues concerning the study of power programs of labor training and learning technologies, profile education high school students, students learning vocational education). Defined organizational and pedagogical conditions of formation of students' skills of power tools, self-organization; development and implementation of the educational process didactic support; implementation of training future teachers in terms of practice-based learning, making products using power tools.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6903
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2016, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TERESHCHUK.pdf551,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.