Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7277
Title: Bilingual education: linguo-didactic aspects
Other Titles: Двoмoвна освіта: лінгвoдидактичні аспекти
Билингвальное образование: лингводидактические аспекты
Authors: Zakordonets, Natalia
Bibliographic description (Ukraine): Zakordonets, N. Bilingual education: linguo-didactic aspects = Двомовна освіта: лінгводидактичні аспекти / Natalia Zakordonets // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2016. – № 4. – P. 25–30. – Текст англ. мовою. – The bibliography at the end of the article.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: bilingual education
bilingual teaching
linguo-didactic aspect
bilingualism
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article presents the research of linguo-didactic aspects and models of bilingual education. On the basis of the study of scientific literature the definition analysis of the notions «bilingualism» «bilingual teaching» and «bilingual education» has been carried out. Didactic-methodological bases and approaches to the content of bilingual teaching at higher educational institutions have been determined. This article considers theoretical and methodological foundations of the concept of bilingual teaching. There have been outlined the peculiarities and problems of the designing and implementing bilingual programs and curriculum materials development. It has been stated that characteristics of the latest stage of elaboration of theory and practice of bilingual education have been framed in terms of the transition to a multi-perspectival paradigm of polycultural education. This paper deals with the common didactic fundamentals of personality-oriented philosophy of higher education. The distinctions that require the formulation of specific principles of bilingual teaching have been considered.
Розглянуто лінгводидактичні аспекти і моделі двомовної освіти. З’ясовано особливості трактування змісту понять «білінгвізм», «двомовне навчання» та «білінгвальна освіта» у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Обґрунтовано дидактико-методичні основи та підходи до змісту двомовного навчання у вищих начальних закладах (ВНЗ). Проаналізовано теоретико-методологічної основи концепції двомовного навчання. Виокремлено особливості і проблеми конструювання білінгвального навчального плану. Розглянуто три основні типи двомовних освітніх програм, що застосовуються у практиці іншомовного навчання: перехідні, програми мовної підтримки та програми мовного збагачення. Представлено аналіз змісту і завдань односторонніх і двосторонніх двомовних програм (програм двомовного занурення), у ході яких відбувається реалізація ідей полікультурного виховання при здійсненні активного діалогу ідей, навчальних і життєвих стилів, традицій і культур студентів. Зазначено, що особливості новітнього етапу розвитку теорії та практики двомовного навчання зумовлені переходом до багаторакурсної парадигми полікультурної педагогіки. Визначено загальнодидактичні засади сучасної особистісно орієнтованої філософії вищої освіти. Досліджено особливості формулювання специфічних принципів двомовного навчання.
Рассмотрены лингводидактические аспекты и модели билингвального образование. Определены особенности трактовки содержания понятий «билингвизм», «билингвальное обучение» и «билингвальное образование» в отечественной и зарубежной педагогике. Обоснованы дидактико-методические подходы к содержанию двуязычного обучения в высших учебных заведениях. Проанализированы теоретико-методологической основы концепции двуязычного обучения. Выделены особенности и проблемы конструирования билингвального учебного плана. Указано, что особенности нового этапа развития теории и практики двуязычного обучения обусловлены переходом к мультикультурной парадигме поликультурной педагогики. Определены общедидактические основы современной личностно ориентированной философии высшего образования. Исследованы особенности формулировки специфических принципов двуязычного обучения.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7277
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2016, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakordonets.pdf478,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.