Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7427
Title: Формування інформаційної культури у вищій освіті України в умовах соціально-економічних і політичних трансформацій
Other Titles: Формирование информационной культуры в высшем образовании Украины в условиях социально-экономических и политических трансформаций
The foundation of information culture in higher the education of Ukraine, terms of socio-economic and political transformations
Authors: Говоровська, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): Говоровська, О. Формування інформаційної культури у вищій освіті України в умовах соціально-економічних і політичних трансформацій / Ольга Говоровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2015. – Вип. 2, ч. 4. – С. 150–154. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: історія інформатизації освіти
вища освіта
інформатизація суспільства
трансформація освіти
технології
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Більшість інновацій, що впроваджуються у вищій освіті, вимушені долати активну протидію консерватизму – однією з характерних ознак функціонування системи діючої роками. У зв’язку з цим існує необхідність розробки та сертифікації уніфікованих педагогічних та інформаційних технологій і засобів в загальному концептуальному і технологічному ключі, що забезпечить їх тісну інтеграцію. Розв’язання цих проблем можливе шляхом розробки та застосування в навчальному процесі нового виду програмного забезпечення, яке представляє педагогічну систему і включає взаємодоповнюючі – інформаційну і технологічну.
Большинство инноваций, которые внедряются в высшем образовании, вынуждены преодолевать активное противодействие консерватизма – одной из характерных черт функционирования системы действующей годами. В связи с этим существует необходимость разработки и сертификации унифицированных педагогических и информационных технологий и средств в общем концептуальном и технологическом ключе, что обеспечит их тесную интеграцию. Решение этих проблем возможно путем разработки и применения в учебном процессе новых видов программного обеспечения, которое, представляет собой педагогическую систему и включает как взаимодополнение информационную и технологическую составляющие.
The most innovations implemented in higher education, have to overcome the active opposition of conservatism – one of the hallmarks of the system operating for years. In this, there is need for the development and certification of unified educational and information technology and in the general conceptual and technological keys that provide their close integration. Solving these problems is possible through the development and application in the educational process of a new type of software that represents the educational system and includes complementary – information and technology.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7427
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2015. Вип. 2. Ч. 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Govorovska.pdf289,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.