Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7614
Title: Участь Єремії Вишневецького у подіях Національно-визвольної війни українського народу крізь призму польської та української історіографій (середина ХVІІІ – середина ХХ ст.)
Other Titles: Участие Еремии Вишневецкого в Национально-освободительной войне украинского народа в польской и украинской историографиях (середина XVIII – середина ХХ вв.)
Jeremi Vyshnevetski’s activities during the Ukrainian war of liberation in polish and Ukrainian historiographies (the middle 18th – middle 20th centuries)
Authors: Зимницька, Світлана
Bibliographic description (Ukraine): Зимницька, С. Участь Єремії Вишневецького у подіях Національно-визвольної війни українського народу крізь призму польської та української історіографій (середина ХVІІІ – середина ХХ ст.) / Світлана Зимницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 1. – С. 174–180. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Єремія Вишневецький
Національно-визвольна війна українського народу
облога Збаража
битва під Берестечком
історіографія середини XVIII – середини ХХ ст.
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті проаналізовано участь Єремії Вишневецького у подіях Національно-визвольної війни українського народу в польській та українській історіографіях середини XVIII – середини ХХ ст. З’ясовано характеристику діяльності князя на початковому етапі війни середини XVII ст. в історичній літературі. Порівняно оцінки дослідників щодо дій воєводи руського під час перебування в облозі у м. Збаражі та участі в битві під Берестечком. Проаналізовано загальну характеристику постаті Є. Вишневецького у працях польських та українських істориків середини XVIII – середини ХХ ст.
В статье проанализировано участие Еремии Вишневецкого в событиях Национально-освободительной войны украинского народа в польской и украинской историографиях середины XVIII – середины ХХ вв. Выяснена характеристика деятельности князя на начальном этапе войны середины XVII в. в исторической литературе. Сравнены оценки исследователей относительно действий воеводы русского во время пребывания в осаде в Збараже и участия в битве под Берестечком. Проанализирована общая характеристика личности Еремии Вишневецкого в работах польских и украинских историков середины XVIII – середины ХХ вв.
In the article the investigation of Jeremi Vyshnevetski’s participation in the Ukrainian war of liberation events in Polish and Ukrainian historiographies of the middle 18th – middle 20th centuries was analyzed. The characteristic of duke activities at the first stage of the middle 17th century war in the historical literature was defined. Researchers’ assessments concerning voyevoda of Rus’ province actions during the siege in Zbarazh and his participation in the Battle of Berestechko were compared. Jeremi Vyshnevetski figure’s evaluation in Polish and Ukrainian historians’ works of the middle 18th – middle 20th centuries was examined.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7614
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2014. Вип. 2, ч. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zymnytska.pdf257,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.