Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7617
Title: Робота авторського колективу часопису ''Рідний край" у висвітленні суспільно-політичного життя України 1905–1907 рр.
Other Titles: Работа авторского коллектива журнала “Ридный край” в описании общественно-политической жизни Украины 1905–1907 гг.
Social and political life of Ukraine in 1905–1907 on the pages “Ridniy kray”
Authors: Кучернюк, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Кучернюк, І. Робота авторського колективу часопису ''Рідний край" у висвітленні суспільно-політичного життя України 1905–1907 рр. / Ірина Кучернюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 1. – С.200–204. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: часопис “Рідний край”
авторський колектив
Україна
суспільно-політичне життя
національні інтереси
Series/Report no.: Історія;
Abstract: На основі аналізу статей часопису “Рідний край” досліджено суспільно-політичне життя українців (1905–1907 рр.). Показано роль часопису у відстоюванні національних інтересів українського народу у сферах суспільного та політичного життя. Авторський колектив часопису мав свою чітку сформовану позицію у поглядах на те, якими мають бути головні напрямки суспільного та політичного розвитку країни і на місце України в тих процесах, які відбувалися у російському суспільстві. Статті, вміщені у “Рідному краї”, відігравали значну роль у формуванні політичних поглядів українців.
На основе анализа статей журнала “Ридный край” проведены исследования жизни украинцев (1905–1907 гг.). Описано роль журнала в защите национальных интересов украинского народа в области общественной и политической жизни. У авторского коллектива периодического издания была собственная позиция на то, каким должны быть общественное и политическое развития страны и на место Украины в тех процессах, которые осуществлялись в российском обществе. Статьи, опубликованные в “Ридному крае”, сыграли важную роль в формировании политических взглядов украинцев.
Analyzing “Ridniy Kray” magazine articles author investigates social and political life of Ukrainians (1905–1907). The role of magazine is shown in defending of national interests of the Ukrainian people in the spheres of public and political life. The author collective of magazine had the clear position in views on main directions of social and political development of country and the place of Ukraine in those processes which took place in Russian society. Articles published in “Ridniy Kray”, played a significant role in the development of Ukrainian political views.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7617
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2014. Вип. 2, ч. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuchernyuk.pdf226,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.