Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8298
Title: Компетентнісний підхід до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах
Other Titles: Компетентностный подход к стандартизации профессиональной подготовки младших специалистов у колледжах и техникумах
Competency-Based Approach to Standardization of Junior Specialists’ Vocational Training in Colleges and Technical Schools
Authors: Кравець, Світлана
Bibliographic description (Ukraine): Кравець, С. Компетентнісний підхід до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах / Світлана Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2017. – № 2. – С. 129–137. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: стандартизація освіти
професійна підготовка
молодший спеціаліст
компетентність
професійні стандарти
освітні стандарти
педагоги професійного навчання
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Відзначено, що актуальність оновлення системи професійної освіти нині посилюється євроінтеграційними процесами задля підвищення показників інноваційно-інтелектуального поступу та соціально-економічного зростання України. З’ясовано, що основними інструментами змін моделей професійної освіти, орієнтованої на потреби соціальних партнерів і майбутніх фахівців, є професійні та освітні стандарти, що базуються на компетентностях. На основі вивчення різних підходів до стандартизації професійної освіти визначено, що векторами стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах є створення професійних стандартів, розроблення освітніх стандартів, навчання розробників стандартів. Охарактеризовано зміст базових категорій компетентнісного підходу: інтегральна компетентність, професійні компетентності, ключові компетентності. З’ясовано сутність понять «професійна освіта», «фахівець», «молодший спеціаліст». Узагальнено, що для ефективного розроблення професійних стандартів як основного джерела інформації для розроблення освітніх стандартів професійної освіти за участю педагогів професійного навчання перспективними є напрями дослідження, пов’язані з обґрунтуванням методичних основ стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів на основі компетентнісного підходу з урахуванням актуальних завдань системи професійної освіти, що уможливить забезпечення в різних галузей вітчизняної економіки еквівалентності професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах.
Отмечено, что актуальность обновления системы профессионального образования в настоящее время усиливается евроинтеграционными процессами для повышения показателей инновационно-интеллектуального развития и социально-экономического роста Украины. Установлено, что основными инструментами изменений моделей профессионального образования, ориентированного на потребности социальных партнеров и будущих специалистов, есть профессиональные и образовательные стандарты, основанные на компетентностях. На основе изучения различных подходов к стандартизации профессионального образования определено, что векторами стандартизации профессиональной подготовки младших специалистов в колледжах и техникумах являются создание профессиональных стандартов, разработка образовательных стандартов, обучение разработчиков стандартов. Охарактеризовано содержание базовых категорий компетентностного подхода: интегральная компетентность, профессиональные компетентности, ключевые компетентности. Выяснено сущность понятий «профессиональное образование», «специалист», «младший специалист». Обобщено, что для эффективной разработки профессиональных стандартов как основного источника информации для разработки образовательных стандартов профессионального образования с участием педагогов профессионального обучения перспективными являются направления исследования, связанные с обоснованием методических основ стандартизации профессионального образования младших специалистов на основе компетентностного подхода с учетом актуальных задач системы профессионального образования, что позволит обеспечить в различных отраслях отечественной экономики эквивалентность профессиональной подготовки младших специалистов в колледжах и техникумах.
The urgency of vocational education modernization is being enhanced by European integration processes in order to increase the indicators of innovative and intellectual development as well as socioeconomic growth in Ukraine. It has been found out that the main tools for changing models of vocational education oriented toward the needs of social partners and future specialists are professional and educational standards based on competencies. The analysis of normative documents, methodological sources, analytical materials on the standardization of vocational education proves the need for developing common approaches in order to standardize vocational education of junior specialists in colleges and technical schools. The aim of the article is to justify the main vectors of standardization of junior specialists’ vocational training in colleges and technical schools grounded on competency-based approach in the area of their adjustment to professional standards and the national framework of qualifications. Based on the study of different approaches to standardization of vocational education, it has been determined that vectors of standardization of junior specialists’ vocational training in colleges and technical schools are development of professional and educational standards and additional training for standards developers. The content of basic categories of competency-based approach such as integral competency, professional competencies, key competencies has been characterized; the essence of such concepts as vocational education, specialist, junior specialist has been defined. It has been proved that professional and key competencies should be reflected in methodological approaches to standardization of junior specialists’ vocational training in colleges and technical schools. It has been generalized that in order to develop effective professional standards as the main source of information for the development of educational standards for vocational education with the participation of vocational education teachers, perspective directions for the research are those related to justification of methodical principles of standardization of junior specialists’ vocational education grounded on competency-based approach, taking into account the actual tasks of vocational education, which will optimize vocational training of junior specialists for various economic fields in colleges and technical school in all regions.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8298
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2017, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravets S..pdf546,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.