Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8309
Title: Два черепи ХVІ–ХVІІ ст. з Пересопниці
Other Titles: Два черепа ХVІ–ХVІІ вв. из Пересопницы
Two skulls of ХVІ–ХVІІ centuries from Peresopnytsya
Authors: Долженко, Юрій
Прищепа, Богдан
Keywords: краніологія
краніоскопія
археологія
Пересопниця
литовсько-польська доба
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Долженко, Ю. Два черепи ХVІ–ХVІІ ст. з Пересопниці / Юрій Долженко, Богдан Прищепа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2017. – Вип. 1, ч. 1. – С. 8–16. – Бібліогр. в кінці ст.
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті проаналізовано черепи двох жінок похованих у литовсько-польську добу і знайдених в с. Пересопниця Рівненського району Рівненської обл., на ділянці М. Федоришина під час розкопок 2012 р. Виявлено, що череп з поховання І 25–35 року характеризується виразною брахікранню черепною коробкою. Вушна висота помірна. Лоб опуклий, випнутий добре. Обличчя – помірної ширини, низьке, слабо профільоване на верхньому і добре – на середньому рівні. За загальнолицевим покажчиком – широке (еурипрозопія). Верхньолицевий індекс помірний (мезен), на межі з малими розмірами. Орбіти за індексом помірні (мезоконхія). За носовим покажчиком відносна ширина носа помірна (мезоринія). Перенісся низьке за симотичним індексом, а за дакріальним – високе. Кут випинання носа великий. Череп із поховання ІІ 22–30 років характеризується брахікранною, помірно високою черепною коробкою. Ширина лобної кістки у фронтальній площині мала, потилиця випнута помірно, вона гостра. Ширина обличчя велика. Верхньолицевий індекс потрапляє до категорії еуріен. Загальнолицевий покажчик вказує на широке обличчя – еурипрозопія. Назомалярний кут указує на слабо профільоване обличчя на верхньому рівні, на середньому профілювання сильне. Орбіти за покажчиком помірної висоти (мезоконхія). Відносна ширина носа за носовим індексом – середня (мезоринія). Симотичний індекс малий, тож перенісся низьке. Дакріальний покажчик помірний. Кут випинання носа щодо лінії профілю обличчя – малий. У цілому, за краніологічними ознаками, жіночі черепи, враховуючи кути горизонтального профілювання обличчя, брахікранну форму черепної коробки й низьке перенісся належать до змішаної європеоїдної та монголоїдної раси (метиси). За даними краніометрії й етнічної краніоскопії спостерігається певна подібність між похованими. Ідентичні: носовий і лобно-поперечний покажчик, висота вигину лоба, ширина основи черепа, зигомаксилярний кут, відсутність надорбітних отворів над правою та лівою орбітою. Подібні: черепний покажчик, верхньолицевий індекс, симотичний і орбітні індекси тощо.
В статье проанализированы черепа двух женщин, похороненных в литовско-польский период и найденных в с. Пересопница Ривненского района Ривненской области, на участке гражданина М. Федоришина, во время раскопок 2012 г. Выявлено, что череп из погребения І принадлежит женщине 25–35 лет и характеризуется отчетливой брахикранной черепной коробкой. Ушная высота умеренная. Лоб выпуклый, хорошо выступающий. Лицо – умеренной ширины, низкое, слабо профилированное на верхнем и хорошо на среднем уровне. По общему лицевому указателю лицо широкое (эурипрозопия). Верхнелицевой индекс умеренный (мезен) на границе с малыми размерами. Орбиты по индексу умеренные (мезоконхия). По носовым указателям относительная ширина носа умеренная (мезориния). Переносицы низкие по симотическому индексу, а по дакриальному – высокие. Угол выступания носа большой. Череп из захоронения ІІ принадлежит женщине 22–30 лет и характеризуется брахикранией, умеренно высокой черепной коробкой. Ширина лобной кости во фронтальной плоскости мала, затылок выступающая умеренно, она острая. Ширина лица большая. Верхнелицевой индекс попадает в категорию эуриен. Общелицевой указатель указывает на широкое лицо – эурипрозопия. Назомалярный угол указывает на слабо профилированное лицо на верхнем уровне, на среднем – профилирование сильное. Орбиты за указателем умеренной высоты (мезоконхия). Относительная ширина носа с носовым индексом средняя (мезориния). Симотический индекс мал, поэтому переносицы низкие. Дакриальный указатель умеренный. Угол выступания носа к линии профиля лица малый. В целом, по краниологическим признаками женские черепа относятся к смешанной европеоидной и монголоидной расам (метисы), учитывая углы горизонтального профилирования лица, брахикранную форму черепной коробки и низкие переносицы. По данным краниометрии и этнической краниоскопии между погребенными наблюдается определенное сходство. Идентичны: носовой и лобно-поперечный указатель, высота изгиба лба, ширина основания черепа, зигомаксилярный угол, отсутствие надорбитных отверстий над правой и левой орбитами. Подобные: черепной указатель, верхнелицевой индекс, симотический и орбитный индексы.
In the article, the skulls of two women have been analyzes buried in the Lithuanian-Polish age and found in the village of Peresopnytsya, Rivne district, Rivne region at the land area of citizen M. V Fedoryshyn during excavations in 2012. It has been discovered that the skull from the burial 1 belongs to a 25–35 years old woman and characterized by a distinct brahicrany skull. Ear height is moderate. The forehead is convex, well bulging. The face is of moderate width, low, weakly profiled on the top and well on the middle level. By general face index it is wide (euriprozopiya). Upper face index is moderate (mesen) on the edge of the small sizes. Orbits are moderate by the index (mezoconhy). By nasal index the relative width of the nose is moderate (mezoriny). The bridge of nose is low according to the symotical index and high by the decrial one. The angle of nose protrusion is large. The skull from the burial 2 belongs to a 22-30 years old woman and is characterized by brahicrany and moderately high skull. The width of the frontal bone in the frontal plane is small, the nape is moderately bulging and it’s sharp. The width of the face is large. Upper face index falls into the category of eurien. General face index indicates the broad face – euriprozopiya. Nasomalar angle indicates weakly profiled face on the upper level and strongly on the middle one. The orbits are of moderate height after the index (mezoconhy). The relative width of the nose by the nasal index is average (mezoriny). Symotical index is low, so the bridge is low. Decrial pointer is moderate. The angle of the nose protrusion is small to the line of face profile. Considering the angles of horizontal profiling of the face, brahicrany shape of the skull and low nose it can be said that in general, by the craniological features, women skulls belong to the mixed Caucasoid and Mongoloid race (mestizos). According to the craniometry and ethnic cranioscopy data there is some similarity between the buried. Identical are the followings: the nasal and front-cross pointer, the height of the forehead bending, the width of the skull base, zygomaxillary angle, absence of above orbital holes both on the right and left orbits. Similar are cranial pointer, upper face index, symotical and orbital indexes etc.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8309
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2017. Вип. 1, ч. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolzhenko, Pryshchepa.pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.